CZ EN

Zpravodaj MF - 4/2024

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - duben 2024

Makroekonomická predikce - duben 2024

Česká ekonomika se v minulém roce pohybovala na hraně recese. V roce 2023 hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %, letos však podle predikce vzroste o 1,4 % a v příštím roce o 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 pak klesne ke 2 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde k obnovení růstu reálných mezd. Hospodářský růst v eurozóně bude i letos nevýrazný, v příštím roce by však mohl zrychlit na 1,4 %.

Související informace:

Celý obsah článku

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025 až 2027 a Konvergenční program České republiky (duben 2024)

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025 až 2027 a Konvergenční program České republiky (duben 2024)

Vláda na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na roky 2025 až 2027 a k ní přiložený Konvergenční program České republiky (duben 2024). Strategie bude závazným vodítkem při přípravě návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2024

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2024

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům a limitům konkretizovaným ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024, která byla uveřejněna dne 4. ledna 2024. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za období od druhého čtvrtletí roku 2023 do prvního čtvrtletí roku 2024, přičemž v rámci celkového hodnocení byly za toto období nejaktivnější tyto tři banky: PPF banka a.s., KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. a Société Générale / Komerční banka, a.s.

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2024)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2024)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2024 podle metodiky MMF. 

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k plnění povinností souvisejících s blokací

Metodický pokyn k plnění povinností souvisejících s blokací

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, z důvodu zajištění jednoznačnosti změn a řádného plnění povinností poskytovateli služeb přístupu k internetu, poskytovateli platebních služeb a provozovateli internetových stránek či elektronického rozhraní v návaznosti na část padesátou třetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, kterou se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto aktualizované znění metodického pokynu č. j. MF 30513/2016/3402-14.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k poskytnutí kauce, změně způsobu jejího poskytnutí a k jejímu použití (účinnost 1. 1. 2024)

Metodický pokyn k poskytnutí kauce, změně způsobu jejího poskytnutí a k jejímu použití (účinnost 1. 1. 2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, aktualizuje Metodický pokyn k poskytnutí kauce, změně způsobu jejího poskytnutí a k jejímu použití (účinnost 1. 1. 2024).

Celý obsah článku

Metodický pokyn k podání žádosti o vydání úvodního povolení (účinnost 1. 1. 2024)

Metodický pokyn k podání žádosti o vydání úvodního povolení (účinnost 1. 1. 2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání úvodního povolení aktualizuje tento metodický pokyn.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k podání žádosti o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení (účinnost 1. 1. 2024)

Metodický pokyn k podání žádosti o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení (účinnost 1. 1. 2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení vydává aktualizaci tohoto metodického pokynu.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Digitalizace stavebního řízení

Digitalizace stavebního řízení

Informace k projektu Digitalizace stavebního řízení.

Celý obsah článku

Aktuální centrální zakázky

Aktuální centrální zakázky

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023 na schůzi dne 24. dubna 2024. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 29. 2. 2024

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 29. 2. 2024

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v únoru 2024 hospodařily s kladným saldem rozpočtu ve výši 26,5 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2024

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2024

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 105,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 99,1 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2024

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2024

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Historický vývoj cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku

Rozsah cenové regulace

Rozsah cenové regulace

Současný rozsah cenové regulace.

Celý obsah článku

 Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2024 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Stanovisko CHJ č. 4/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly u přijetí dotací s určením pro příspěvkové organizace a obce

Stanovisko CHJ č. 4/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly u přijetí dotací s určením pro příspěvkové organizace a obce

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2024, jehož předmětem je odpověď na otázku, jak má probíhat předběžná řídicí kontrola u finančních operací, kdy rozpočet územního samosprávného celku zprostředkovává vztah k jinému veřejnému rozpočtu nebo Národnímu fondu?

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.1

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.1

Ministerstvo financí vydává aktualizaci Metodického pokynu CHJ č. 14. 

Celý obsah článku

Cenový věstník 7/2024

Cenový věstník 7/2024

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2024, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 3. dodatek

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla. Toto pojištění v ČR upravuje zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K zákonu byl vydán Ministerstvem financí prováděcí předpis, vyhláška č. 69/2024 Sb.

Celý obsah článku

Zveřejnění zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, ve Sbírce zákonů

Zveřejnění zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dnes zveřejněn zákon č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry a zákon č. 85/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2024

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

  • Datum uveřejnění: 22. 4. 2024
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 5. 2024.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2024

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

  • Datum uveřejnění: 22. 4. 2024
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 5. 2024.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Stanovisko Ministerstva financí k možnosti poplatníka využít stížnost na postup plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovisko Ministerstva financí k možnosti poplatníka využít stížnost na postup plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Právní úprava poplatků za komunální odpad je zakotvena v ust. § 10d a násl. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Místní poplatky

Místní poplatky

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2024.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Evropští ministři financí se seznámili s akčním plánem EIB k posílení evropské obrany

Evropští ministři financí se seznámili s akčním plánem EIB k posílení evropské obrany

Evropská investiční banka (EIB) přezkoumává svůj aktuální postoj k obrannému průmyslu EU a na dubnovém jednání Rady Ecofin v Lucemburku zveřejnila konkrétní zvažované kroky, které reagují mj. na únorovou výzvu ministra financí Zbyňka Stanjury.

Celý obsah článku

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU

Centrální kontaktní bod AFCOS Ministerstva financí, který je hlavním koordinátorem pro oblast ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům, s účinností od 1. ledna 2024 zaktualizoval „Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU“ v souvislosti s novými právními předpisy jak na evropské, tak i národní úrovni.

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu zahraničních pohledávek ČR v roce 2023

Roční souhrnná zpráva o stavu zahraničních pohledávek ČR v roce 2023

schválena ministrem financí dne 26. března 2024

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí varuje před podvodnými telefonáty a SMS

Ministerstvo financí varuje před podvodnými telefonáty a SMS

Aktuálně jsme zaznamenali další vlnu SMS. Zprávy upozorňují na dluh pohledávky, přičemž obsahují aktivní odkaz a je v nich uvedena zkratka MFCRCZ či MFSRCZ. Ani tyto SMS však nemají s Ministerstvem financí nic společného. Jedná se o nové podvodné SMS.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.