CZ EN

Zpravodaj MF - 11/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF

Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - listopad 2021

Makroekonomická predikce - listopad 2021

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Fiskální výhled ČR - listopad 2021

Fiskální výhled ČR - listopad 2021

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zpravidla zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Nové certifikáty pro neprodukční prostředí RVO (Playground)

Nové certifikáty pro neprodukční prostředí RVO (Playground)

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, informuje provozovatele hazardních her, že dne 21. 12. 2021 dojde k vypršení platnosti kvalifikovaného podpisového certifikátu Ministerstva financí a dále dne 17. ‎12. ‎2021 platnosti TLS podpisového certifikátu pro neprodukční prostředí RVO (Playground). V důsledku vypršení certifikátu rovněž zveřejňuje nové certifikáty a informace o jejích nasazení.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Celý obsah článku

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběratele z rámcových dohod v rámci centrálního nákupu státu osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2021

K 30. 9. 2021 hospodařily kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 513,9 mld. Kč a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 469,2 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového hospodaření 44,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 335,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 334,4 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2020

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2020

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2020.

Celý obsah článku

Programové financování - Zjednodušená evidence dotací

Programové financování - Zjednodušená evidence dotací

Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací a modulu RIS ZED.

Celý obsah článku

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Vyhláška č. 424/2021 Sb.

Vyhláška č. 424/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Celý obsah článku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Upozorňujeme pojišťovny a zajišťovny na vydané právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku, s ohledem na poskytování pojištění a zajištění.

Celý obsah článku

Základní informace

Základní informace

Legislativní rámec v oblasti správy poskytovaných prostředků, kompetence a základní povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel).

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Metodický pokyn, ve znění metodického stanoviska č. 1, účinného od 15. listopadu 2021, byl vytvořen v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 284 ze dne 29. dubna 2019 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027 (JNR).

Související informace:

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8, který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále.

Celý obsah článku

Cenový věstník 17/2021

Cenový věstník 17/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek

Celý obsah článku

Cenový věstník 18/2021

Cenový věstník 18/2021

  • Výměr MF č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Upozornění Ministerstva financí na rizika investičních tokenů

Upozornění Ministerstva financí na rizika investičních tokenů

V poslední době lze ve veřejném prostoru a médiích zaznamenat výrazný nárůst prezentace některých forem investování označovaných jako tzv. investiční tokeny.

Celý obsah článku

Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy

Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy

Dne 25. listopadu 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn balíček dalších legislativních návrhů v rámci projektu unie kapitálových trhů (CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy.

Celý obsah článku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Upozorňujeme pojišťovny a zajišťovny na vydané právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku, s ohledem na poskytování pojištění a zajištění.

Celý obsah článku

Bulletin inovací 11/2021

Bulletin inovací 11/2021

Bulletin inovací 11/2021 zve na blížící se konferenci Cyberspace 2021 a představuje novinky v oblasti digitálních měn centrálních bank a stablecoinů, využití umělé inteligence na finančním trhu a podpory start-upů.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 22. 11. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn v týdnu od 20.12.2021 společně se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2022.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 22. 11. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn v týdnu od 20.12.2021 společně se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2022.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Celý obsah článku

Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy

Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy

Dne 25. listopadu 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn balíček dalších legislativních návrhů v rámci projektu unie kapitálových trhů (CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy.

Celý obsah článku

Česká republika pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD

Česká republika pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD

V Bruselu se sešli zástupci České republiky, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Gruzie, aby podpisem nové Dohody o konstituenci stvrdili společný zájem na pokračování vzájemné spolupráce na půdě Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Celý obsah článku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku

Upozorňujeme pojišťovny a zajišťovny na vydané právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku, s ohledem na poskytování pojištění a zajištění.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 8. až 22. listopadu 2021.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí jednali o řešení energetické krize a možné revizi fiskálních pravidel

Ecofin: Ministři financí jednali o řešení energetické krize a možné revizi fiskálních pravidel

Na pravidelném zasedání Rady Ecofin v Bruselu debatovali ministři financí o řešení růstu cen energií a revizi fiskálních pravidel v kontextu hospodářské obnovy po pandemii. Tématem byla také nová pravidla pro bankovní dohled (tzv. Basel III).

Celý obsah článku

Zasedání Rady ECOFIN dne 9. listopadu 2021

Zasedání Rady ECOFIN dne 9. listopadu 2021

V úterý 9. listopadu se uskutečnilo zasedání ministrů financí Evropské unie. Českou republiku zastupoval náměstek ministryně financí, pan Stanislav Kouba. Stěžejními body jednání byly ceny energií a obnovení debaty o revizi fiskálních pravidel v kontextu hospodářské obnovy po pandemii. Komise rovněž představila nová pravidla pro bankovní dohled (tzv. Basel III).

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 10/2021

Finanční a ekonomické informace 10/2021

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.