Novinky

2009

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2009.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vláda dnes projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Na základě závěrů této analýzy a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (srpen 2007) vláda souhlasila s doporučením Ministerstva financí ČR a České národní banky nestanovovat prozatím cílové datum přijetí eura a v roce 2010 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Vydáno

MF podalo návrh na předběžné opatření proti nakládání s byty OKD

Ministr financí vyšel vstříc doporučení Poslanecké sněmovny (ze dne 3. prosince 2009) a 10. prosince 2009 MF podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na předběžné opatření proti nakládání s tzv. byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty s.r.o., tak RPG Industries SE. Soud by měl o návrhu rozhodnout do 5 dnů.

Vydáno

Smlouva o převodu evidencí Střediska cenných papírů

Ministerstvo financí a Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a uzavřely smlouvu o převodu evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů doposud vedených Střediskem cenných papírů. „Náročná jednání a několik let trvající přípravy byly v minulých dnech dotaženy do konce, kdy s převodem evidencí vyslovila souhlas také vláda a smlouva byla následně podepsána,“ uvádí náměstkyně ministra financí Klára Hájková.“ Obě strany tak učinily významný krok k zahájení činnosti centrálního depozitáře.

Vydáno

Ministr financí podepsal dohodu s EIB o odkupu dluhopisů na částečné krytí výdajů na odstraňování škod po povodních v roce 2009

Ministr financí Eduard Janota podepsal 8. prosince 2009 se zástupci Evropské investiční banky (EIB) rámcovou dohodu o odkupu českých státních dluhopisů na částečné krytí výdajů na odstraňování škod po povodních v roce 2009. To umožní částečně pokrýt výdaje na odstraňování povodňových škod v rozsahu až do 7 mld. Kč, a to na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. O jednotlivých nákupech a jejich rozsahu bude EIB a MF vždy informovat.

Vydáno

Ministři financí států EU se setkají na zasedání Rady ECOFIN dne 2. prosince 2009 v Bruselu

Naposledy pod vedením švédského předsednictví se v Bruselu 2. prosince sejdou ministři financí zemí Evropské unie. Půjde o první jednání Rady ECOFIN podle nových pravidel, které zakládá Lisabonská smlouva Veškeré legislativní akty tedy budou projednávány formou veřejné rozpravy a veřejnost je bude moci sledovat na internetových stránkách Rady EU. Stěžejním tématem jednání bude reforma dohledu nad finančním trhem v EU.

Další agenda:

 • daňová témata: tzv. „reverse charge mechanismus, uplatňování DPH u poštovních služeb
 • boj proti daňových únikům a vyhýbání se daňové povinnosti - přijetí balíčku : Směrnice o zdanění úroků z úspor, Směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek a Směrnice o administrativní spolupráci v oblasti přímých daní
 • posílení stability finančních trhů EU
 • část jednání bude věnována provádění Paktu stability a růstu. Rada ECOFIN zahájí proceduru při nadměrném rozpočtovém schodku (EDP) se zeměmi, které porušily rozpočtová pravila EU
 • přípravě několika příspěvků pro prosincovou Evropskou radu (10. -11. 12. 2009).

Vydáno

Tisková zpráva k odměňování managementu ČSA

Dnes proběhlo setkání ministra financí Eduarda Janoty, bývalého ministra financí Bohuslava Sobotky a prezidenta ČSA Miroslava Dvořáka ohledně odměňování bývalého a současného managementu ČSA.

Vydáno

Informace k motivačnímu programu ČSA

Ministr financí Eduard Janota nechal urychleně prošetřit situaci okolo tzv. programu OK - Bonus pro management ČSA. Ten by znamenal nárok na cca 120 mil. Kč, který uplatňuje bývalý management ČSA po svém odchodu.

Vydáno

Reakce MF na informace v médiích ve věci lhůt pro provedení platební transakce

 • Okamžik přijetí platebního příkazu, od něhož běží lhůta pro provedení platební transakce, je v zákoně o platebním styku jednoznačně definován jako okamžik, kdy banka obdrží platební příkaz. Banky se dle názoru Ministerstva financí nemohou od této definice odchýlit tím, že by ve svých obchodních podmínkách definovaly okamžik přijetí platebního příkazu jiným způsobem.

Vydáno

Zveřejnění auditu plnění závazků ze strany RPG INDUSTRIES SE týkajících se tzv. bytů OKD a některá další sdělení v této věci

 • Auditor prověřil i všechny podněty Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zaslané MF a neshledal, že by některá skutečnost znamenala porušení závazků RPG INDUSTRIES SE.
 • Závěry auditu tedy potvrdily, že po celou dobu omezení byly veškeré závazky RPG INDUSTRIES SE vyplývající ze Smlouvy o prodeji akcií řádně plněny.
  • Zpráva auditora je zveřejněna na webových stránkách MF, s výjimkou kapitol 1.2.2.4 a 1.2.3.4, které RPG INDUSTRIES SE resp. RPG Byty, s.r.o. označila za obchodní tajemství, a které jsou tudíž zveřejněny v méně podrobném detailu.

Vydáno

Ministr financí Eduard Janota podepsal investiční dohodu se Saúdskou Arábií

Ministr financí České republiky Eduard Janota a ministr financí Saúdskoarabského království Ibrahím Abdulazíz Ál-Assáf dnes v Rijádu podepsali Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi oběma zeměmi.

Eduard Janota je v Rijádu v rámci pracovní návštěvy, během níž již navštívil Bahrajnské království. V obou zemích jednal se svými protějšky a dalšími představiteli o finančních vztazích ČR s těmito státy a o dalších aspektech jejich vzájemné hospodářské spolupráce.

V Bahrajnu se ministr Janota se svým protějškem šajchem Ahmadem bin Muhammadem Chalífou zabýval možnostmi uzavření smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Eduard Janota a bahrajnský premiér, princ Khalifa bin Salman al Khalifa, rovněž jednali o česko - bahrajnských vztazích a vzájemných investicích v Bahrajnu a v České republice.

Vydáno

Ministři financí států EU se setkají na zasedání Rady ECOFIN dne 10. listopadu 2009 v Bruselu

Po říjnových setkáních v Göteborgu a Lucemburku budou ministři financí evropských zemí dne 10. listopadu zasedat tradičně v Bruselu. Ministři financí se vrátí k proběhlému zasedání Evropské rady (29. – 30. října 2009) a zhodnotí výsledky a přijaté závěry ve vazbě na další práci Rady ECOFIN, zejména co se týče přípravy společné pozice EU pro prosincové jednání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani, pokračování práce v oblasti fiskálních ústupových strategií či reformy dohledu and finančním trhem EU, kde  byla Rada vyzvána, aby po dalším politickém projednání dosáhla do prosince roku 2009 dohody o celém balíčku vytvářejícím novou strukturu dohledu v EU.

Další agenda:

 • informace o výsledcích zasedání ministrů financí států G20 ve dnech 6.-7. listopadu 2009
 • budou rovněž přijaty Závěry k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • výměna názorů k otázce upuštění od podpůrných opatření ve finančním sektoru
 • daňová agenda 
  • návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
  • zdanění tabákových výrobků spotřební daní
 • snížení nadbytečné administrativní zátěže - v kontextu zveřejněného Sdělení Evropské komise z 22. října 2009   

Vydáno

Ministerstvo financí podalo určovací žalobu v případu tzv. bytů OKD

Ministerstvo financí dnes podalo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi předkupního práva nájemníků bytů bývalých OKD, kterou společnost RPG Industries podala 29. června 2009.

Vydáno

Termín pro podání nabídek u ekologické zakázky stanoven na červen 2010

Ministerstvo financí stanovuje termín pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží na 10. června 2010 v 16:00. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhne 14. června 2010 v 10:00. K tomuto kroku MF dnes přistoupilo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým do soutěže vrátil konsorcium PPF.

Vydáno

MF zvýšilo odhad růstu HDP v roce 2010 na +0,3 %

Ministerstvo financí pravidelně čtvrtletně aktualizuje Makroekonomickou predikci, přičemž se snaží o maximální zohlednění vlivu nově publikovaných statistických údajů, zahrnutí nových informací o vývoji vnějšího prostředí i aktuálních rozhodnutí domácí hospodářské politiky.

 • Výsledný růst reálného HDP se v říjnové predikci odhaduje okolo +0,3 %.

Ministerstvo financí taktéž zveřejňuje aktualizovaný Fiskální výhled.

 • V roce 2009 očekáváme v důsledku ekonomické recese zhoršení salda sektoru vlády až na -6,6 % HDP. 
 • Deficit sektoru vlády je v roce 2010 očekáván ve výši 5,3 % HDP díky zpřísnění výdajových rámců a přijetí stabilizačních opatření.

Vydáno

Vláda odmítla nabídku konsorcia UNIMEX GROUP / Travel Service na koupi ČSA

Dnes vláda ČR projednala nabídku konsorcia UNIMEX GROUP / Travel Service, které za 91,75% podíl České republiky ve společnosti České aerolinie v rámci veřejného výběrového řízení nabídlo kupní cenu ve výši 1.000.004.555,20 Kč. Vzhledem k tomu, že konsorcium UNIMEX GROUP / Travel Service podmínilo svou nabídku řadou požadavků, které jsou pro stát neakceptovatelné (např. nezáporné vlastní jmění v okamžiku převzetí, splátkový režim úhrady kupní ceny), rozhodla vláda tuto nabídku odmítnout a zrušit veřejné výběrové řízení.

Vydáno

Zahájení Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zahajuje dnem 26. 10. 2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Hlavním cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tím přispívat k posilování bilaterální spolupráce a dalšímu  rozvíjení vzájemných vztahů.

Vydáno

Sjednocení podmínek distribuce na finančním trhu

Na základě odborné diskuse Ministerstva financí s Českou národní bankou, profesními asociacemi působícími na finančním trhu a spotřebitelskými sdruženími budou připraveny teze budoucí právní úpravy zastřešující podmínky pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu. Cílem iniciativy Ministerstva financí je sjednotit úpravu distribuce - tedy nabízení, zprostředkování a poradenství - na finančním trhu, posílit transparentnost poskytovaných finančních služeb a ochranu spotřebitele. Jednotná pravidla by měla garantovat, že distribucí se budou zabývat pouze osoby, které splní určité podmínky pro získání povolení. Tyto osoby budou evidované v jednom společném registru, který umožní každému spotřebiteli snadno si ověřit, zda mu služby nabízí oprávněná osoba. Dohled ČNB bude mít lepší přehled o tom, kolik osob se zprostředkováním či poradenstvím zabývá. Jasně by mělo být také vymezeno, kdo odpovídá za jednání konkrétního zprostředkovatele či poradce, včetně odpovědnosti za případnou škodu způsobenou zákazníkovi.

Vydáno

Ministerstvo financí je připraveno přijmout konsorcium PPF zpět do zadávacího řízení ve věci komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí oznamuje, že nepodá rozklad proti žádnému z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 10. 2009. Důvodem je snaha Ministerstva financí urychlit další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno vyloučení konsorcia PPF ze zadávacího řízení, by tak mělo nabýt právní moci dříve a tím umožnit i brzké navrácení tohoto uchazeče do zadávacího řízení.

Vydáno

Úspěšná emise dluhopisů ve švýcarských francích

Ministerstvo financí České republiky úspěšně vydalo historicky první emisi státních dluhopisů denominovanou ve švýcarských francích. Vzhledem k vysokému zájmu investorů a výhodným podmínkám byly emitovány dluhopisy v objemu 500 miliónů švýcarských franků, tj. 8,5 mld. Kč. Splatnost dluhopisů je 7 let. Roční fixní kupón činí 2,875 % p.a. při emisní ceně 100,587 %; kupón bude vyplácen jedenkrát ročně. Emise byla vydána podle anglického práva.

Vydáno

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU bude zasedat 20. října 2009 v Lucemburku

Na svém pravidelném jednání se 20. října setkají ministři financí evropských zemí. Tak jako každý rok proběhne říjnové zasedání Rady ECOFIN v Lucemburku. Ministři se budou zabývat zejména přípravou vstupů pro říjnové zasedání Evropské rady (29.-30.10.2009), a to v následujících třech oblastech:

 • Připraví pro zasedání hlav států a vlád příspěvek v podobě závěrů Rady k mezinárodnímu financování změny klimatu. Evropská unie tak připravuje svou pozici na prosincovou Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani.
 • Ministři financí přijmou závěry Rady rovněž k tématu, jemuž se věnovali již na svém neformálním setkání počátkem měsíce v Göteborgu, totiž k přípravě a realizaci ústupových strategií států od angažovanosti v ekonomice. V průběhu hospodářské krize přistoupily členské státy EU k mimořádně objemným fiskálním stimulům, mimo jiné v rámci koordinované implementace Evropského plánu hospodářské obnovy. S určitým zlepšením hospodářského výhledu je na místě diskuse vedoucí k ústupu od expanzivní fiskální politiky směrem ke konsolidaci veřejných financí.
 • Švédské předsednictví v kontextu nadcházejícího evropského summitu shrne pokrok dosažený v projednávání legislativních návrhů souvisejících s reformou dohledu nad finančním trhem EU, které Komise předložila koncem září v reakci na krizi na finančních trzích.

Vydáno

Změny v účetní reformě veřejných financí

V rámci připomínkového řízení k účetní reformě veřejných financí došlo k určitým změnám. Jedná se  především o rozložení některých povinností do delšího časového úseku. Zároveň byly posunuty termíny prvního předávání některých účetních záznamů a finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“).

Vydáno

Novým šéfem ČSA je Miroslav Dvořák

Ministerstvo financí jako hlavní akcionář Českých aerolinií a Letiště Praha se ve shodě s ministerstvem dopravy rozhodlo personálně propojit obě společnosti na úrovni vrcholového managementu s cílem stabilizovat situaci v ČSA. V této souvislosti dozorčí rada ČSA dnes na svém jednání jmenovala novým šéfem aerolinií generálního ředitele Letiště Praha Miroslava Dvořáka. Stalo se tak po rezignaci dosavadního představenstva a po rezignaci části dozorčí rady společnosti, včetně jejího předsedy Václava Nováka. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen její stávající člen Miroslav Zámečník.

Vydáno

Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu

Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu úřadu zaplacena.

Vydáno

Ministr financí podepsal dohodu s EIB o odkupu dluhopisů

Ministr financí Eduard Janota dnes podepsal se zástupci Evropské investiční banky (EIB) rámcovou dohodu o odkupu českých státních dluhopisů. To umožní postupně kofinancovat některé investiční projekty v oblasti rozvoje zdravotní a sociální péče, kultury a veřejné správy v rozsahu až do 13,67 mld. Kč. O jednotlivých nákupech a jejich rozsahu bude EIB a MF vždy informovat.

Vydáno

Příjmy rozpočtu 2010 plánujeme konzervativně

Tisková zpráva ministra financí Eduarda Janoty. V posledních dnech se v některých médiích objevují pochybnosti o reálnosti výše odhadu daňových příjmů v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Musím veřejnost ujistit, že náš odhad je velmi konzervativní. Počítá totiž s poklesem české ekonomiky o 0,3 -0,5 %, ačkoli se zdá pravděpodobné, že skutečná čísla budou mírně lepší.

V médiích zazněla řada nepřesností o způsobu odhadu daňových příjmů.

Vydáno

Ministr financí se zúčastnil zasedání MMF a SB v Istanbulu

Ve dnech 6. – 7. října se v Istanbulu uskutečnilo Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) za účasti delegace České republiky vedené ministrem financí a guvernérem SB za Českou republiku Eduardem Janotou a guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, jenž je zároveň guvernérem MMF za ČR.

Vydáno

Rozpočet 2010 je postaven na poklesu české ekonomiky o -0,3 až -0,5 %

Ministerstvo financí ČR odmítá interpretaci dnešního vydání Hospodářských novin, podle kterého v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 chybí 10 mld. Kč. Tato interpretace vznikla díky nedorozumění na včerejším zasedání Rozpočtového výboru PSP ČR.

Vydáno

Zájemce o společnost ČSA předložil nabídku

Dnes vypršel termín pro podání nabídky pro účastníky veřejného výběrového řízení na prodej podílu České republiky ve společnosti České aerolinie, a.s.. Konsorcium Unimex – TVS podalo svou nabídku včas, nabídnutá kupní cena činí 1 000 004 555,20 Kč.

Vydáno

Neformální zasedání ECOFIN - ministři financí a guvernéři centrálních bank evropských zemí budou 1. a 2. října 2009 jednat ve Švédsku

Ve dnech 1.-2. října 2009 se ve švédském Göteborgu uskuteční neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie. Setkání bude předsedat švédský ministr financí Anders Borg. Česká delegace bude vedena ministrem financí Eduardem Janotou. Jednání Rady ECOFIN otevře pracovní oběd ministrů, během kterého se budou ministři věnovat velmi aktuálnímu tématu - veřejným financím, a to zejména koordinované přípravě ústupových strategií od mimořádně velké hospodářské a finanční angažovanosti států v ekonomice v průběhu krize směrem k normálnímu fungování státu v  pokrizovém období. 

Vydáno

Česká republika vítá zveřejnění návrhů Evropské komise v oblasti finančního dohledu

Česká republika vítá, že Evropská komise dnes zveřejnila legislativní návrhy k evropské dohledové architektuře. Česká republika bude dále bedlivě sledovat proces tvorby evropských nařízení ztělesňujících tuto reformu a v průběhu jejich projednání bude trvat na tom, aby respektovala základní zásady, které vzešly z červnového zasedání Rady ECOFIN, resp. Evropské rady, o jejichž přijetí se zasloužilo české předsednictví v Radě.

Ministerstvo financí nebude nijak zpochybňovat  právní základ nového reformního uspořádání.

Mgr. Klára Hájková
náměstkyně ministra financí pro finanční trhy

Vydáno

Emise státních dluhopisů v eurech v České republice

Ministerstvo financí plánuje otevřít nový technický kanál svého financování. Při zahraničních emisích denominovaných v euru dosud vydávalo zahraničními investory žádané pevně úročené emise. Vzhledem ke stále většímu zájmu o eurové dluhopisy ze strany českých investorů hodlá Ministerstvo financí nabídnout v aukci pořádané Českou národní bankou dne 30. září  poprvé dluhopisy denominované v euro.

Vydáno

Podpis protokolu k dohodě o zamezení dvojímu zdanění se Srbskem

Ministr financí Eduard Janota a ministryně financí Republiky Srbsko Diana Dragutinovičová dnes v Praze podepsali Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.

Tento smluvní dokument upravuje vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Srbskem. Je nedílnou součástí smlouvy, která vstoupila v platnost v roce 2005. Jeho sjednání umožní širší výměnu informací mezi daňovými úřady obou zemí a tím přispěje k větší právní jistotě a k lepší koordinaci jejich činnosti  směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Vydáno

Radek Šnábl rezignoval na funkci ředitele mezinárodněprávního odboru

Ministr financí Eduard Janota dnes ráno přijal rezignaci Radka Šnábla, ředitele mezinárodněprávního odboru. Tento odbor bude dočasně řídit přímo ministr financí.

Zároveň vzhledem k rozsahu aktuálně běžících mezinárodněprávních sporů vedených proti České republice (jde zejména o případy CE Wood, ECE a celou další řadu sporů v rozsahu desítek miliard korun) bude ministr financí nadále služeb Radka Šnábla využívat.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Ministr financí podepsal investiční dohodu s Gruzií

Ministr financí Eduard Janota je v těchto dnech na oficiální návštěvě Gruzie. Neplánovaně byl pozván prezidentem Michailem Saakašvilim na jednání. Hovořili především o česko-gruzínských vztazích, prezident se zejména zajímal o aktivity českých investorů v Gruzii a diskutovali i výhody právě podepisované investiční dohody. Prezident ocenil, že ČR patří mezi největší a úspěšné investory v Gruzii.

Dále Eduard Janota dnes v Tbilisi jednal s gruzínským premiérem Nikou Gilaurim o česko-gruzínských obchodních vztazích a podpoře exportu. Současně Eduard Janota a gruzínský ministr financí Kacha Baindurašvili podepsali dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, čímž bylo završeno několikaleté jednání obou stran.  

Vydáno

Ministr financí navštíví Gruzii

Ministr financí Eduard Janota dnes odjíždí na dvoudenní pracovní návštěvu do Gruzie. Setká se s premiérem Nikou Gilaurim, ministrem financí Kachou Baindurašvilim a s dalšími členy gruzínské vlády. V rámci jednání bude podepsána dlouho připravovaná dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Vydáno

Avízo – Tisková konference na téma situace v ČSA

Dnes v 18 hodin se koná mimořádná tisková konference o situaci v Českých aeroliniích za účasti ministra financí Eduarda Janoty, ministra dopravy Gustáva Slamečky a prezidenta ČSA Radomíra Lašáka.

Vydáno

Změna dohody o ochraně investic s Guatemalou

Ministr financí Eduard Janota a Carla María Rodríguez Mancia, velvyslankyně Guatemalské republiky se sídlem ve Vídni, dnes podepsali Protokol k Dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic. Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalou, podepsaná dne 8. června 2003 v Praze, musela být upravena vzhledem k povinnosti ČR jako členské země EU harmonizovat všechny svoje mezinárodně právní závazky s komunitárním právem.

Vydáno

Privatizace ČSA pokračuje

Ministerstvo financí ČR obdrželo informaci o rozhodnutí společnosti Air France - KLM o rozhodnutí dále se neúčastnit procesu privatizace ČSA. Ministerstvo financí bude ve veřejném výběrovém řízení pokračovat a na svém postupu nic nemění.

Vydáno

Ministerstvo financí a daňová správa akceptuje opakované refinancování hypotéky na bydlení

Ministerstvo financí vydalo pokyn týkající se daňového odpočtu úroků z hypoték v případě opakovaného refinancování bytových potřeb. Podle tohoto pokynu bude možné odečítat si úroky bez ohledu na počet refinancování hypotéky. Ministerstvo financí připravilo tento pokyn z důvodu nejednotné aplikace tohoto ustanovení zákona o daních z příjmů v praxi, ke kterému docházelo z důvodu interpretačních  potíží. Ty plynuly z příslušného ustanovení zákona a rozporu tohoto ustanovení s cílem a účelem zákona, kterým je poskytnutí daňové úlevy při financování nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení poplatníka.

 • Pokyn D - 324: Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob 
  (§15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Vydáno

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

Ministerstvo financí dnes zveřejňuje výzkumnou studii „Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem“, kterou pro něj vypracovali experti z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.  Studie je zaměřena na analýzu nákladů vyplývajících podnikajícím plátcům daní z důvodu existence daňového systému, tzv. vyvolaných nákladů daní. Na rozdíl od přímých plateb daní se jedná o dodatečné náklady, které musí podnikatelé vynakládat, aby mohli splnit zákonem uložené povinnosti, tedy zejména vedení různých evidencí, náklady na daňové poradenství apod.

Vydáno

Ministerstvo financí schválilo Cílový koncept projektu Státní pokladny

Ministerstvo financí a společnost IBM Česká republika ukončily intenzivní práce na Cílovém konceptu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Hlavní změnou je fázový náběh implementace IISSP a s tím související změny harmonogramu úhrad částí projektu IISSP v jednotlivých letech. Celková  cena  za  implementaci  zůstává stejná  -  2 558,4 mil.Kč včetně DPH. Projekt IISSP je rozdělen na čtyři funkční fáze:

Vydáno

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2009

Celková čistá pozice ČR vůči evropskému rozpočtu v prvním pololetí 2009 překročila hodnotu čisté pozice za první pololetí roku 2008 a dosáhla nejlepší hodnoty od roku 2006, kdy se začala čistá pozice za první pololetí sledovat.

V průběhu prvního pololetí 2009 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 51,3 mld. Kč a odvedla do něj 22,2 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2009 byla výrazně pozitivní, získali jsme o 29,1 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Vydáno

Ministerstvo financí prodalo akcie ArcelorMittal Ostrava

Společnost ArcelorMittal v těchto dnech převedla na účet Ministerstva financí první splátku ve výši 1 mld. Kč za 11% podíl ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. Převod akcií byl podmíněn definitivním a nevratným ukončením arbitrážního sporu vůči České republice o 30 mld. Kč, který byl ukončen letos v červnu.

 • Ministerstvu financí se tedy podařilo nejen splnit jeho hlavní cíl – odvrátit hrozbu mezinárodní arbitráže, ale současně i prodat zbytkovou majetkovou účast za velmi výhodných podmínek pro stát.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo novou makroekonomickou predikci - červenec 2009

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

V důsledku krize na finančních trzích se mnohé světové ekonomiky nacházejí v recesi. V České republice, díky značné orientaci na vývoz, a tím pádem i vysoké citlivosti na vývoj v zahraničí, nastala recese ve 4. čtvrtletí 2008. Očekáváme, že letos dojde k poklesu české ekonomiky o 4,3 %. Pro rok 2010 předpokládáme mírný růst HDP o 0,3 %. Rizika predikce zůstávají i nadále vychýlena směrem dolů.

Vydáno

Termín pro podání nabídek u komplexní ekologické zakázky posunut

Ministerstvo financí v rámci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ prodloužilo lhůtu pro podání nabídek o dva měsíce. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 13. října 2009 (namísto 13. srpna 2009).

Vydáno

Ministerstvo financí podalo trestní oznámení ve věci padělané listiny

Ministerstvo financí včera podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, a to poté, co byla ministerstvu doručena žádost o potvrzení připravenosti ministerstva realizovat platbu na základě zjevně zfalšované listiny, dle které se mělo údajně zavázat k odkupu směnek bývalé IPB v celkové výši 6.115.000.000, - Kč.

Vydáno

Zajištění prostředků k řešení následků povodní

Ministerstvo financí potvrzuje, že po včerejším jednání ministra financí Eduarda Janoty se zástupci Evropské investiční banky jsou finanční prostředky na řešení následků povodní k dispozici. O jejich konkrétní výši rozhodne vláda v rámci projednání materiálu „Strategie obnovy území postiženého povodněmi“. Samotný dluhopisový program bude realizován v průběhu srpna, finanční prostředky budou použity výhradně na řešení následků povodňových škod.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový  mluvčí MF ČR

Vydáno

Česká republika vyhrála další arbitráž - spor o TV 3

Ministerstvo financí dnes obdrželo rozhodnutí londýnského arbitrážního tribunálu ve věci European Media Ventures S. A. proti České republice, známé jako arbitráž ve věci TV 3. Nároky investora vůči České republice, které se včetně příslušenství blížily částce 2 mld. Kč, byly zcela zamítnuty.

Vydáno

Ministerstvo financí vyhrálo arbitráž o Union banku

Ministerstvo financí dnes obdrželo arbitrážní rozsudek londýnského tribunálu ve věci mezinárodní žaloby společnosti Investmart B. V. proti České republice, ve kterém italsko-holandský investor požadoval částku, která by k dnešnímu dni včetně úroků dosahovala téměř 7 mld. Kč.

Arbitrážní nález nárok investora zcela zamítá a výslovně konstatuje, že Česká republika neporušila žádnou svoji mezinárodněprávní povinnost. Hlavní líčení probíhalo v Londýně v listopadu 2008. „Líčení mělo zásadní význam pro změnu vnímání České republiky jako státu, který trvale porušuje práva zahraničních investorů, a věřím, že bude postupně klesat počet žalob proti České republice. Ukazuje se, že důrazná strategie Ministerstva financí vede k účinné obraně ekonomických zájmů České republiky. V této souvislosti chci ocenit podíl svého předchůdce Miroslava Kalouska na této úspěšně ukončené arbitráži“, uvádí ministr financí Eduard Janota.

Vydáno

Ministři financí evropských zemí se 7. července sejdou na pravidelném jednání Rady ECOFIN

V úterý 7. července se v Bruselu setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie poprvé pod vedením švédského předsednictví. Jednání Rady ECOFIN bude předsedat švédský ministr financí Anders Borg. Úvodním bodem jednání ministrů bude představení pracovního programu švédského předsednictví s důrazem na priority v hospodářské a finanční oblasti. Těmi jsou:

 • boj proti ekonomické a finanční krizi,
 • zlepšení regulace a dohledu nad finančními trhy EU,
 • trvale udržitelné a zdravé veřejné finance,
 • Lisabonská strategie po roce 2010 a
 • pokrok v boji proti změně klimatu, zejména v kontextu mezinárodních vyjednávání.

Vydáno

Ministerstvo financí informuje a pomáhá oblastem postiženým povodněmi

Ministerstvo financí se spolu s ostatními ministerstvy aktivně účastní pomoci oblastem dotčeným nedávnými povodněmi. Ministerstvo financí na svých webových stránkách postupně zveřejňuje informace pro oblasti postižené povodní. Uvádíme stručný přehled informací a doporučení MF.

 • Obce mohou využít dotace na rekonstrukční práce
 • Obce mohou požádat o odložení splátek návratné finanční výpomoci
 • Upozornění pro příjemce prostředků z EU
 • Česká daňová správa -Česká daňová správa v minulých dnech informovala o daňových souvislostech povodní a jejich následků.
 • Uvolnění rozpočtových prostředků

Vydáno

Dokončena privatizace Technoexportu

Dne 23. 6. 2009 došlo k vypořádání prodeje státního akciového podílu ve společnosti TECHNOEXPORT (98,85%). Podle usnesení vlády č. 224 ze dne 2. března 2009  je nabyvatelem akcií Technoexportu na základě veřejného výběrového řízení společnost Chemoprojekt, a. s. Kupní cena za prodávané akcie činí 516 720 000 Kč.

Vydáno

Prodloužen termín pro podání nabídek při privatizaci ČSA

Meziresortní komise pro privatizaci ČSA na svém dnešním zasedání souhlasila s prodloužením termínu pro podání závazných nabídek na koupi akciového podílu státu ve společnosti České aerolinie, a. s. na 15. září 2009. (Původní termín byl 13. července 2009.).

Ministerstvo financí do 30. září předloží vládě výsledek druhého kola výběrového řízení a vláda následně rozhodne o vítězi veřejného výběrového řízení.

Vydáno

Vypořádání prodeje společnosti STROJIMPORT a.s.

Dne 18. 6. 2009 došlo k vypořádání prodeje státního akciového podílu ve společnosti STROJIMPORT. Podle usnesení vlády č. 114 ze dne 26. ledna 2009  je nabyvatelem akcií STROJIMPORTU na základě veřejného výběrového řízení společnost TOSHULIN, která je předním světovým výrobcem svislých soustruhů. Kupní cena za prodávané akcie činí 121,4 mil. Kč.

Vydáno

Proexportní opatření se ukázala účinnými

Proexportní opatření, přijatá již na konci minulého roku v rámci Národního protikrizového plánu vlády, začínají fungovat. Názorným příkladem je pojištění vývozního úvěru společnosti Motorpal, který umožní profinancovat zakázku zachraňující 200 pracovních míst. Pojistitelem úvěru je státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR - květen 2009

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

 • Fiskální výhled České republiky - květen 2009

Vydáno

Avízo: Vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmu právnických osob za rok 2008

Ve čtvrtek 11. června proběhne tradiční vyhlášení dvaceti právnických osob, které za rok 2008 odvedly do státního rozpočtu nejvíce na dani z příjmu právnických osob. Při této příležitosti proběhne slavnostní večer, který bude symbolickým poděkováním Ministerstva financí a České daňové správy dotčeným společnostem za odpovědný přístup k plnění daňových povinností.

 • Datum: 11. června 2009
 • Zahájení: 17:30
 • Místo konání: Břevnovský klášter, Markétská 1/28, Praha 6

Vydáno

Zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí  dnes za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce. Tento program, který vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a  Švýcarskou federální radou podepsané 20.12.2007 v Bernu, je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do následujících prioritních oblastí:  Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2008

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2008 (dále jen „Zpráva“). Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého pololetí a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Do Zprávy jsou vzhledem k jejich významu pro finanční trh zařazena dvě aktuální témata, finanční a hospodářská krize a předsednictví ČR v radě EU, která svým obsahem přesahují do roku 2009.

 • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008
 • Report on Financial Market Developments in 2008 - anglická verze
 • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008 - STRUČNÝ SOUHRN

Vydáno

Avízo - tisková konference a závěrečný seminář k Finančním mechanismům EHP / Norska 2004 - 2009

Ministerstvo financí ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království zve na tiskovou konferenci při příležitosti zakončení Finančních mechanismů EHP / Norska pro období 2004 - 2009, která se uskuteční v úterý 9. června 2009. Tisková konference proběhne za účasti velvyslaneckého rady z norské ambasády Kjetila Aaslanda a zástupce norského ministerstva zahraničních věcí Steinara Hagena. Na tiskové konferenci budou shrnuty dosavadní výsledky programu, a zároveň bude podána aktuální informace k novému programovacímu období 2009 - 2014. 

 • Místo: Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5
 • Datum: 9. června 2009
 • Zahájení: 9:00
 • Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením.
  Občerstvení bude zajištěno.

Vydáno

Avízo - Slavnostní zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí zve zástupce médií na slavnostní zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce za účasti náměstka ministra financí Tomáše Zídka a velvyslance Švýcarské konfederace Jean-François Kammera, které se uskuteční 5. června 2009 na Ministerstvu financí. Program začíná v 11 hodin. Tisková konference se uskuteční v 13.45. Zástupci médií mají možnost se zúčastnit celého programu nebo pouze tiskové konference. Program švýcarsko-české spolupráce je určen na podporu hospodářského a sociálního rozvoje ČR.

 • Čas: 5. června 2009, 11.00 (je potřeba se dostavit nejpozději 15 minut předem)
 • Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1
 • Kontaktní osoba pro média:  Radek Ležatka
  Tel.: 257 043 128
  GSM: 725 705 760
  e-mail: radek.lezatka@mfcr.cz

Vydáno

ČR vyčerpala z Finančního mechanismu EHP/Norsko 2,8 mld. Kč

Granty udělené v rámci Finančního mechanismu (FM) EHP/Norsko vyčerpaly ke dni 30. 4. 2009 100 % alokace, která byla pro ČR určena. Jedná se o celkovou částku cca 2,8 mld. CZK (104,580 mil. €). Celkem bylo donory schváleno 144 žádostí o grant ze 157 předložených.

Vydáno

Ministr financí podepsal změnu investiční dohody s Uruguají

Ministr financí Eduard Janota dnes podepsal Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a Uruguayskou východní republikou. Uruguayskou delegaci vedl ministr zahraničních věcí Gonzalo D. Fernández.

Vzájemná investiční dohoda je sjednána od roku 1996, nyní se však její znění uvádí do souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii.

Vydáno

ArcelorMittal - spory o 30 miliard korun definitivně uzavřeny

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal Dohodu o narovnání mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal. Dohoda o narovnání definitivně končí arbitráž o 30 mld. Kč a navíc ČR obdrží za svůj minoritní podíl ve společnosti ArcelorMittal Ostrava téměř 7 mld. Kč dle ocenění z minulého roku.

Vydáno

Dohoda s Nomurou - největší hrozba plynoucí z arbitráží a soudních sporů pro ČR zažehnána

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal dohody se správci pohledávek, na jejichž základě budou obě žaloby v nejbližších dnech staženy s garancí, že příslušné pohledávky nebudou nikdy v budoucnu vůči ČR uplatněny.  Dohoda ve své konstrukci nepředstavuje žádné náklady pro státní rozpočet. Dnes podepsaná dohoda je také posledním krokem k naplnění úspěšné dohody s Nomurou, která minimalizovala dopady operace z roku 2000 na státní rozpočet. Vzhledem k tomu, že tímto aktem ministr financí Miroslav Kalousek odstranil většinu rizik způsobených nekompetentními rozhodnutími ministrů Mertlíka a Sobotky, nařídil dnes zahájit proces odtajnění dohody mezi ČR a Nomurou v plném znění.

Vydáno

Vznik Rady pro veřejný dohled nad auditem

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Významným a novým prvkem, který zákon o  přináší,  je vytvoření systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky. Zákon zřizuje nový orgán, který je pověřen výkonem veřejného dohledu – Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“).

Vydáno

Tiskové prohlášení Eduarda Janoty

Nabídku premiéra Jana Fischera na základě nominace Mirka Topolánka na post ministra financí jsem se dnes rozhodl přijmout. Stále však zastávám názor, že nejvhodnějším kandidátem na tuto funkci je Miroslav Kalousek.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 341,2 mld. Kč, celkové výdaje 396,9 mld. Kč a schodek hospodaření 55,7 mld. Kč (v dubnu 2008 vykázán schodek 28,1 mld. Kč).

Vydáno

Ministr financí předložil do vlády výdajové rámce

Dnes jsem předložil do vlády výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2010 až 2012 tak, jak mi ukládá zákon z roku 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), tedy do konce dubna.
Navrhované limity mají následující parametry:

Výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2010 ve výši 1 126,6 mld. Kč, což znamená 4,6 % podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v metodice ESA 95. K dosažení tohoto fiskálního cíle je nezbytné, aby státní rozpočet měl následující parametry:

 • příjmy:  907,3 mld. Kč
 • výdaje:  1 057,3 mld. Kč
 • saldo:  -150 mld. Kč

Příjmy počítají s růstem HDP v roce 2010 ve výši 0,8 %. K dosažení cíle deficitu 150 mld. Kč je nezbytné realizovat mimo jiné následující úsporná opatření:

Vydáno

Česká republika vydala úspěšnou emisi 5,5-letých eurobondů v objemu 1,5 miliardy euro

Česká republika úspěšně vydala emisi 5,5-letých eurobondů v objemu 1,5 miliardy euro s pevným kupónem ve výši 4,5% ročně. Česká republika má kreditní rating A1 od agentury Moody’s, A od agentury Standard & Poor’s a A+ od agentury Fitch, všechny se stabilním výhledem. Tato transakce představuje největší vládní benchmarkovou emisi na eurobondovém trhu ze zemí střední a východní Evropy mimo eurozónu od začátku letošního roku.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci - duben 2009

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých webových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

Hlavní světové ekonomiky se v důsledku krize na finančních trzích nacházejí v recesi, jejíž délku a hloubku je mimořádně obtížné, ne-li nemožné, odhadnout. Česká republika, coby značně proexportně orientovaná země, je na vývoj v zahraničí velmi citlivá. Očekáváme proto, že po období vysoké dynamiky HDP a jejím následném zpomalování v loňském roce dojde letos k poklesu české ekonomiky o 2,3 %. Pro rok 2010 předpokládáme mírný růst HDP o 0,8 %. Rizika predikce však zůstávají vychýlena směrem dolů.

Vydáno

Ministerstvo financí zahájilo prodej eurobondů

Česká republika dnes ráno zahájila prodej státních dluhopisů na mezinárodních trzích prostřednictvím syndikátu. Emise bude fixně úročena se splatností 5,5  let a bude denominována v EUR. Objem a cena emise budou stanoveny na základě výsledků prodeje.

Vedoucími manažery emise jsou Barclays Capital, Česká spořitelna a Deutsche Bank.

Tento krok Ministerstva financí je součástí strategie financování státního dluhu.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Zpráva Světové banky o projektu Jednotného inkasního místa (JIM)

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých webových stránkách zprávu Světové banky, která je výsledkem poradní činnosti této instituce v přípravě projektu Jednotného inkasního místa (JIM). „Spolupráce Světové banky si velice vážím, protože má mnoho zkušeností s procesy integrace výběru daní a jiných veřejných odvodů z celého světa,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

 • Zpráva Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů, česká verze
 • Report on Vision and Strategy for an Integrated Revenue Administration - April 2009, anglická verze

Vydáno

Zakázka na odstranění starých ekologických zátěží směřuje do druhého kola

V rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží Ministerstvo financí posoudilo přihlášky uchazečů a zítra zpřístupní dataroom třem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikačních podmínek v požadovaném rozsahu. Jde o tyto uchazeče:

 • GEOSAN GROUP a.s.
 • Marius Pedersen Engineering a.s.
 • Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.)

V rámci dataroomu získají uchazeči přístup k podrobným údajům ke všem lokalitám, budou je moci posoudit, a na tomto základě pak ve lhůtě 120 dnů podat cenové nabídky, jejichž výše bude jediným hodnotícím kritériem.

Vydáno

Půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu

Česká republika poskytne Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku ve výši 1,03 mld. EUR, rozhodla o tom na svém dnešním zasedání vláda České republiky. Ministerstvo financí ČR zároveň požádalo Českou národní banku, aby poskytla půjčku MMF ze svých devizových rezerv. Tato varianta byla předběžně mezi MF a ČNB konzultována.

Vydáno

Česká republika vyhrála arbitráž se společností Phoenix Action

Ministerstvo financí dnes obdrželo konečné rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu izraelské společnosti Phoenix Action Ltd. proti České republice, ve kterém si společnost nárokovala částku převyšující jednu miliardu korun. Pařížský tribunál kompletně zamítl její nároky hned na samém počátku arbitráže. Rozhodující slyšení proběhlo 1. září 2008.

„Je to jednoznačně další potvrzení toho, že agresivní obhajoba státních zájmů, kterou jsem na ministerstvu financí zavedl, přináší své výsledky,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek, „a chtěl bych zdůraznit, že protistrana nejen nic nevysoudila, ale zároveň musí uhradit veškeré náklady řízení a naše náklady na právní služby.“

 • Rozhodnutí arbitrážního tribunálu : AWARD – International Centre for Settlement of Investment Disputes : In the matter of the arbitration between PHOENIX ACTION, LTD. v. THE CZECH REPUBLIC
  • Zdroj: MF - odbor 46 Mezinárodně právní a agenda převz. z ČKA , publikováno 24.04.2009, ke stažení ve formátu Pdf, (anglický jazyk)

Vydáno

Na zavedení Státní pokladny se podílí všechny kapitoly státního rozpočtu

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes zahájil setkání ekonomických náměstků všech kapitol státního rozpočtu s vedením resortu a projektového týmu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Toto setkání započalo další fázi zavedení systému Státní pokladny do státní správy. Cílem pracovního jednání na odborné a technické úrovni bylo detailně projednat rozsah a formy požadované spolupráce, která je nezbytná pro implementaci projektu v rámci jednotlivých  kapitol, organizačních složek státu a dalších organizací napojených na státní rozpočet. Jde o první krok k plnému začlenění jednotlivých kapitol do projektu Státní pokladny a budoucímu využití plné funkcionality IISSP.

 • Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - Informační materiál pro kapitoly
  prezentace - Ing. Pavel Nevšímal, Praha 9. dubna 2009
 • Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - Procesní a funkční rámec IISSP
  prezentace - Ing. Marcelína Horáková, Praha 9. dubna 2009

AV záznam z prezentace

 • Přehrajte si, prosím, prezentace: Projekt MF - Státní pokladna 2009/2010 - Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci března 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 271,6 mld. Kč, celkové výdaje 273,9 mld. Kč a schodek hospodaření 2,3 mld. Kč (v březnu 2008 vykázán schodek 13,3 mld. Kč).

Vydáno

Tiskové prohlášení ministra financí

Předseda ČSSD Jiří Paroubek ve svém prohlášení (dne 30.3.2009) o zrušení daňového zvýhodnění stravenek střílí rychleji, než se ptá a než přemýšlí. Ministerstvo financí skutečně takový návrh vládě předložilo, avšak vláda na svém zasedání dne 30.3.2009 většinově rozhodla, že do Poslanecké sněmovny PČR bude předložen pouze návrh novely o DPH, který snižuje zatížení služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce. Problematika daňového zvýhodnění, mezi které patří i návrh MF o zrušení daňového zvýhodnění stravenek, bude řešena nově připravovaným zákonem o dani z příjmů.

Vydáno

Daň z příjmů za rok 2008: zbývá týden pro podání daňového přiznání

Do konce března, kdy vyprší termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2008, zbývá už jen týden. Daňoví poplatníci, kteří nepodají daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008 v tomto termínu, se vystavují možnému zvýšení vyměřené daně až o 10 % a v případě pozdní úhrady daňové povinnosti musí ještě navíc počítat i s úroky z prodlení.

Těmto sankcích ze strany finančního úřadu se však lze vyhnout tím, že využijete některé z možností, které pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2008 česká daňová správa nabízí.

Vydáno

Jednodušší a levnější elektronická fakturace

Na Ministerstvu financí byl dnes zástupci Sdružení pro informační společnost (SPIS) představen nový formát ISDOC, který po svém zavedení přinese snížení fakturačních nákladů u soukromých subjektů i veřejné správy. Nový formát ISDOC sjednocuje doposud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný, který je výsledkem spolupráce čtrnácti významných zástupců českého softwarového průmyslu na poli fakturačního software. Díky tomu bude v budoucnu možné posílat elektronické faktury napříč všemi ekonomickými systémy vč. systémů státu. SPIS tak významnou měrou přispívá k aktuálním trendům zavádění principů eGovernmentu s cílem dostat Českou republiku na evropskou špičku v oblasti používání elektronických dokladů.

Vydáno

Přihlásili se čtyři zájemci o privatizaci ČSA

Dnes byly otevřeny obálky s přihláškami do veřejného výběrového řízení na prodej 91,51% podílu ve společnosti České aerolinie a.s. Zájem o účast ve výběrovém řízení projevili následující zájemci:

 • Konsorcium UNIMEX - TVS - tvořeno společnostmi:
  • UNIMEX GROUP a.s.
  • TRAVEL SERVICE a.s.
 • AIR FRANCE - KLM
 • DAROFAN a. s. - ze skupiny AEROFLOT
 • ODIEN AV III a. s. - ze skupiny ODIEN

Vydáno

MF vstřícnější vůči subjektům v druhotné platební neschopnosti

Ministerstvo financí požádalo daňovou správu o maximální možnou vstřícnost vůči subjektům, které se dostaly z důvodů neplacení závazků svých odběratelů do potíží. V době hospodářského útlumu počet těchto subjektů roste. Pracovníci finančních úřadů a ředitelství mají více brát na vědomí tuto skutečnost při rozhodování o posečkání placení daně a o promíjení příslušenství daně (penále, úroky atd.).

Vydáno

Avízo – Tisková konference 23. 3. 2009 od 14:00

Ministerstvo financí zve zástupce médií na tiskovou konferenci, pořádanou se Sdružením pro informační společnost (SPIS), která se koná v pondělí 23. 3. 2009. Konference se bude účastnit náměstek ministra financí Peter Chrenko, náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček,  prezident SPIS Jiří Polák, vedoucí pracovní skupiny pro elektronickou fakturaci Petr Kuchař a zástupci členských firem SPIS i jiných firem působících v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

 • Čas: 14:00, je nutno se dostavit nejpozději 15 minut před zahájením
 • Místo: Budova Ministerstva financí ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B

Vydáno

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na privatizaci Technoexportu

Ministerstvo financí vyhlašuje vítěze výběrového řízení na prodej 98,85 % akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, jímž se stala společnost Chemoprojekt, a.s.

Ministr financí dnes jménem České republiky podepsal smlouvu o koupi a prodeji akcií, na jejímž základě bylo 98,85 % akcií Technoexportu  prodáno společnosti Chemoprojekt za cenu 516,72 mil. Kč. K převodu akcií dojde poté, co ÚOHS vydá rozhodnutí o povolení spojení a kupující uhradí doplatek kupní ceny.

Vydáno

Konceptu „superhrubé mzdy“ se Ministerstvo financí nevzdává

Ministerstvo financí ČR připravuje zcela nový zákon o daních z příjmů na základě záměru zveřejněného již 3. dubna 2008. Jeho cílem je sjednocení vyměřovacích základů pro daň z příjmu fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. Připravuje se několik alternativ.

Vydáno

Světová banka radí ČR při sjednocení výběru daní a odvodů

V průběhu února tohoto roku se v České republice uskutečnila mise Světové banky (SB), která pomáha Vládě ČR při tvorbě projektu Jednotného inkasního místa (JIM). Tým expertů SB se účastnil intenzivních jednání s tematickými pracovními skupinami, které zpracovávaly aspekty reformy týkající se nového procesního a organizačního uspořádání, lidských zdrojů a legislativy. Jednání se týkalo integrace daňové a celní správy a sjednocení výběru sociálního a zdravotního pojištění. Další mise se uskuteční v průběhu přípravy procesního modelu JIM, na který bylo vypsáno výběrové řízení.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za únor 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 183,7 mld. Kč, celkové výdaje 178,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,4 mld. Kč (v únoru 2008 vykázán schodek 5,0 mld. Kč).

Vydáno

Ruší se zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám. Tento krok patří do souboru opatření Národního protikrizového plánu vlády. Rozhodnutí se vztahuje pouze na fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnické osoby, pokud k 1. prosinci 2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. „Jedná se  o další opatření s cílem podpořit efektivnější nakládání s finančními prostředky v podnikatelském sektoru,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

 • Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat

Vydáno

Daňová přiznání (2008): daňová správa rozšiřuje úřední hodiny a zřizuje kontaktní místa

Česká daňová správa nabízí rozšířené úřední hodiny těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů osobně na finančním úřadě. Podobně jako v loňské roce budou v poslední březnový týden tj. od 23. do 27. března podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00 hodin. V okresních městech budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin. V pondělí 30. března a v úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny až do 18.00 hodin.

Vydáno

Ministr financí dnes jednal s ostravským primátorem

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes jednal s primátorem města Ostravy Petrem Kajnarem ve věci bezúplatného převodu nemovitostí v majetku státu do majetku města Ostravy. Jde o nemovitosti užívané Městskou nemocnicí Ostrava - Fifejdy a nemovitosti v ulici Odboje, o které město Ostrava požádalo.

Vydáno

Dřívější vracení "přeplatků" na DPH už od příštího týdne

Ministerstvo financí vydalo pokyn daňové správě, aby od příštího týdne začala s dřívějším vracením nadměrných odpočtů DPH. V případě, že bude žádost podána elektronicky a finanční úřad nebude mít pochybnosti o správnosti údajů v daňovém přiznání, zkrátí se lhůta vracení z 30 na 15 dní. „Jedná se o významný nástroj podpory podnikatelů a podniků, který jim umožní dřívější přístup k hotovostním prostředkům,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Podpoříme tím také větší využívání elektronické komunikace s úřady,“ dodal ministr. Elektronické daňové přiznání je možno podat na daňovém portálu ČDS .

Vydáno

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na prodej ČSA

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1593 z 16. prosince 2008 a usnesení vlády č. 75 z 19. ledna 2009 vyhlásilo Ministerstvo financí ČR veřejné výběrové řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s., představující podíl ve výši 91,51% na základním kapitálu společnosti. Zájemci mohou podávat přihlášky do 23. března do 12:00.

 • Podmínky veřejného výběrového řízení a informace o společnosti České aerolinie a.s. jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 85,0 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 0,5 mld. Kč (v lednu 2008 vykázán přebytek 9,7 mld. Kč).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci – leden 2009

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách pravidelnou aktualizaci Makroekonomické predikce.

Nejasná situace v budoucím vývoji vnějšího prostředí výrazně zvyšuje míru nejistoty Makroekonomické predikce. S dostupnými znalostmi je velmi obtížné (ne-li nemožné) odhadnout hloubku a délku trvání globální finanční a ekonomické krize, a tím i rozsah a intenzitu dopadů na českou ekonomiku, která není primárním zdrojem problémů a pouze absorbuje šoky z vnějšího okolí.

 • Makroekonomická predikce - leden 2009

Vydáno

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU v roce 2008 opět rekordní

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU opět nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU (viz graf č. 1). Česká republika opět obdržela z rozpočtu EU více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody za rok 2008 dosáhl 22,8 mld. Kč.

Vydáno

Vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska k dnešním výrokům ČSSD

ČSSD volí komunikaci, ze které je mi smutno. Pravděpodobně si bere příklad z přísloví: „Lepší drzé čelo, než poplužní dvůr.“ Nemám čas na ideologické přestřelky a argumentuji pouze čísly: V posledním roce vlády ČSSD (2006), tedy v roce rekordního hospodářského růstu (6,8%), byl skutečný deficit téměř 100 mld. Kč (97,6 mld. Kč). Ani nejpesimističtější návrh rozpočtu vlády Mirka Topolánka nepočítá s tak vysokým deficitem, a to ani v době globální krize. Kde bere ČSSD odvahu dezinterpretovat skutečná čísla?

Ing. Miroslav Kalousek,
ministr financí ČR

Vydáno

Ministerstvo financí je připraveno emitovat eurobondy

Česká republika, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, udělila mandát společnostem Barclays Capital, Česká spořitelna (člen Erste Group) a Deutsche Bank, jakožto vedoucím manažerům ve vztahu k benchmarkové emisi dluhopisů denominovaných v euro, která bude vydána v rámci mezinárodního emisního (EMTN) programu České republiky.

Očekávaný rating emise je A1 / A / A+, v každém z uvedených případů se stabilním výhledem. Transakce se uskuteční v závislosti na aktuálních podmínkách na trhu.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Vítěz výběrového řízení na akcie společnosti Technoexport

Výběrová komise dne 19.12.2008 otevřela obálky s nabídkami na koupi 98,85% akcií společnosti Technoexport. Jediným kritériem druhého kola veřejného výběrového řízení  byla nabídnutá výše kupní ceny.

Nejvyšší nabídku – 516 720 000,- Kč – předložila společnost Chemoprojekt, a.s., kterou komise doporučí Vládě ČR ke schválení vítězem veřejného výběrového řízení.

Vydáno

Společné prohlášení přijaté po jednání zástupců odborových organizací a svazů s ministrem financí Miroslavem Kalouskem dne 14. ledna 2009

Předmětem jednání byl návrh věcného záměru zákona o dani z příjmu. Ministr financí M. Kalousek informoval zástupce odborových organizací, že včera rozhodl o stažení věcného záměru návrhu zákona o dani z příjmu z projednávání ve vládě ČR. Informoval současně, že tím nerezignuje na princip změny individuálních daňových benefitů v jeden univerzální zaměstnanecký a důchodcovský paušál. V tomto smyslu zahájí práce na legislativní podobě návrhu zákona. Ten již z logiky věci bude kvantifikovat konkrétní parametry, tedy jednotlivé sazby a výši zaměstnaneckého a důchodcovského paušálu.

Vydáno

Tisková zpráva k jednání se zástupci odborových centrál

Ministr financí Miroslav Kalousek se dnes sešel se zástupci odborových centrál. Po vzájemné diskusi o věcném záměru nového zákona o daních z příjmů nabídl řešení, které je obsaženo v přiloženém zápise z jednání. Zástupci odborů přislíbili toto řešení projednat a sdělit své stanovisko začátkem příštího týdne.

Vydáno

Odpověď Miroslava Kalouska na četné žádosti médií o vyjádření

Dnes ráno jsem byl prostřednictvím tisku seznámen s tím, že předseda KDU-ČSL Jiří Čunek navrhl předsedovi vlády mé odvolání z funkce ministra financí. V té chvíli (ač se mnou pan předseda seděl v jedné místnosti) jsem od něj ani od žádného jiného funkcionáře KDU-ČSL tuto informaci neměl. Zhruba ve 13:30 mi pan předseda potvrdil, že tento návrh skutečně předložil. Vzal jsem to na vědomí.

Vydáno

Definitivní schodek státního rozpočtu je 19,4 mld. Kč

Podle údajů o pokladním plnění státního rozpočtu za rok 2008 dosáhl schodek částky 19,4 mld. Kč. Celkové příjmy činily 1064,57 mld. Kč, celkové výdaje 1083,94 mld. Kč. Podařilo se výrazně snížit deficit nejen oproti plánovanému (71,3 mld. Kč), ale i oproti předchozím rokům, a dosáhnout tak nejlepšího výsledku od roku 1997. Deficit všech veřejných rozpočtů podle metodiky ESA 95 dosáhne 1,2% HDP, čímž Česká republika s rezervou splní příslušné maastrichtské kritérium. Vládě se tak daří stabilizovat vývoj veřejných financí, což je jejím prioritním cílem.

Vydáno

Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2008 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1064,6 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1083,9 mld. Kč a schodek dosáhl 19,4 mld. Kč, což je proti předchozímu roku 2007 výsledek lepší o 47,0 mld. Kč.

Aktualizováno

Prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem zvolen Ing. Jiří Rusnok

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, byl na ustavujícím zasedání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem konaném dne 1. 6. 2009 zvolen Prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok.