CZ EN

Zpravodaj MF - 12/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

52. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024)

52. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2022

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2022

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 1. - 31. 3. 2022.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Celý obsah článku

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběratele z rámcových dohod v rámci centrálního nákupu státu osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2021

K 31. 10. 2021 hospodařily kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 548,1 mld. Kč a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 508,4 mld. Kč, tedy dosáhly kladného salda hospodaření 39,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o vývoji státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu deficitem ve výši 401,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 389,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2021

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2021

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2020

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2020

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku

Legislativní změny pro města a obce v roce 2022

Legislativní změny pro města a obce v roce 2022

Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Souhrnné stanovisko ke zřizování a oceňování věcných břemen na majetku obcí od 1. 1. 2021

Souhrnné stanovisko ke zřizování a oceňování věcných břemen na majetku obcí od 1. 1. 2021

Souhrnné stanovisko k otázce zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu na majetku obcí zpracované ve spolupráci s gesčně příslušnými Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Základní informace - Finanční kontrola

Základní informace - Finanční kontrola

Základní informace o systému finanční kontroly v České republice, povinnostech vyplývajících z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti finanční kontroly.

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku

Metodika - programové financování

Metodika - programové financování

Metodika k programovému financování.

Celý obsah článku

Programové financování - Zjednodušená evidence dotací

Programové financování - Zjednodušená evidence dotací

Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací a modulu RIS ZED.

Celý obsah článku

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zprávu o řízení státního dluhu.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

Dne 21. září 2021 byla v částce č. 149 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 byla v částce č. 192 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2022.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 412/2021 Sb.

Vyhláška č. 412/2021 Sb.

o rozpočtové skladbě - včetně Pokynu k postupu podle vyhlášky

Celý obsah článku

Vyhláška č. 429/2021 Sb.

Vyhláška č. 429/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Celý obsah článku

Vyhláška č. 433/2021 Sb.

Vyhláška č. 433/2021 Sb.

o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Celý obsah článku

Vyhláška č. 453/2021 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 453/2021 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 462/2021 Sb.

Vyhláška č. 462/2021 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Celý obsah článku

Vyhláška č. 514/2021 Sb.

Vyhláška č. 514/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Celý obsah článku

Legislativní změny pro města a obce v roce 2022

Legislativní změny pro města a obce v roce 2022

Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2021 projednala a schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Dne 13. prosince 2021 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“.

Celý obsah článku

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dvoustranných a mnohostranných dohod o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Související informace:

Celý obsah článku

Mezinárodní standardy pro audit (ISA) přijaté Komorou auditorů České republiky

Mezinárodní standardy pro audit (ISA) přijaté Komorou auditorů České republiky

Mezinárodní auditorské standardy (ISA) se vztahují na audit účetní závěrky prováděnému auditorem (/auditorskou společností). Mezinárodní standardy jsou pro nezávislé auditory závazné při výkonu auditorské činnosti.

Celý obsah článku

Informace k povinnosti oznamovat závažná zjištění Ministerstvu financí

Informace k povinnosti oznamovat závažná zjištění Ministerstvu financí

Od 1. ledna 2020 probíhá předávání informací o závažných zjištěních podle § 22 odst. 5 zákon č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Modulu závažných zjištění.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 3/2021

Zprávy MF - číslo 3/2021

Ze dne: 23. prosince 2021

 1. Stanovisko Ministerstva financí k § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Informace k rozpisu závazných ukazatelů čerpání výdajů státního rozpočtu na rok 2022 krajům a hl. m. Praze v období rozpočtového provizoria

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 35/2021

Finanční zpravodaj číslo 35/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 36/2021

Finanční zpravodaj číslo 36/2021

 1. Pokyn č. GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 37/2021

Finanční zpravodaj číslo 37/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 38/2021

Finanční zpravodaj číslo 38/2021

 1. Dodatek č. 8 GFŘ č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287
 3. POKYN č. MF-19 pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 39/2021

Finanční zpravodaj číslo 39/2021

 1. Termíny daňových povinností (daňový kalendář´) v roce 2022
 2. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 3. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 40/2021

Finanční zpravodaj číslo 40/2021

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 včetně příloh

Celý obsah článku

Cenový věstník 19/2021

Cenový věstník 19/2021

 • Výměr MF č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku

Cenový věstník 20/2021

Cenový věstník 20/2021

 • Obecně závazná vyhláška č. 16/2021, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Celý obsah článku

Cenový věstník 21/2021

Cenový věstník 21/2021

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Celý obsah článku

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Konzultace k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry

Konzultace k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry. Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 24. ledna 2022.

Celý obsah článku

Průvodce spotřebitelským úvěrem

Průvodce spotřebitelským úvěrem

Základní informace k poskytování spotřebitelských úvěrů a na koho se obrátit, když se dostanete se splácením „do úzkých“, se dočtete v našem stručném průvodci spotřebitelským úvěrem.

Celý obsah článku

Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU

Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU

V Úředním věstníku EU byla publikována sada předpisů, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory.

Celý obsah článku

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2021 projednala a schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Dne 13. prosince 2021 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2021.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Aktualizovaná příručka „Daňové otázky elektromobility“

Aktualizovaná příručka „Daňové otázky elektromobility“

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal aktualizovanou verzi populární příručky „Daňové otázky elektromobility", na které Ministerstvo financí coby jeden z odborných garantů spolupracovalo.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU

Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU

V Úředním věstníku EU byla publikována sada předpisů, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory.

Celý obsah článku

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Související informace:

Celý obsah článku

Země EU schválily program předsednického tria Francie, Česka a Švédska

Země EU schválily program předsednického tria Francie, Česka a Švédska

Zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dnes schválilo společný program francouzského, českého a švédského předsednického tria. Program tria vymezuje základní rámec a agendu působení Rady EU pro období od ledna 2022 do června 2023.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí schválili revizi směrnice o DPH

Ecofin: Ministři financí schválili revizi směrnice o DPH

Na pravidelném zasedání Rady Ecofin v Bruselu se ministři financí zemí Evropské unie dohodli na revizi směrnice upravující daň z přidané hodnoty. Členské státy tak budou moci uplatňovat sníženou sazbu daně na širší okruh komodit, například na základní potraviny a léky.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ECOFIN v úterý 7. prosince 2021

Zasedání Rady ECOFIN v úterý 7. prosince 2021

V úterý 7. prosince 2021 se uskutečnilo poslední zasedání ministrů financí zemí Evropské unie pod vedením slovinského předsednictví. Na jednání, které proběhlo prezenčně v Bruselu, Českou republiku zastupovala místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová. Hlavními body jednání byly snížené sazby daně z přidané hodnoty a zahájení nového cyklu koordinace hospodářských politik, tzv. evropského semestru.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě

Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem stanovený Dohodou k Energetické chartě (ECT) (čl. 26 odst. 2 písm. c)) není použitelný na spory uvnitř EU (Věc C-741/19). Ve stejném rozhodnutí rovněž rozhodl, že nabytí pohledávky vyplývající ze smlouvy o dodávce elektřiny nepředstavuje „investici“ podle čl. 1 odst. 6 a čl. 26 odst. 1 ECT.

Celý obsah článku

Základní informace (Auditní orgán)

Základní informace (Auditní orgán)

Základní informace o Auditním orgánu, který je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje výkon auditu prostředků Evropské unie a vydává Výrok auditora.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Záznam z brífinku po jmenování nového ministra

Záznam z brífinku po jmenování nového ministra

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z brífinku po předání ministerstva novému ministrovi financí dne 17. prosince 2021.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 11/2021

Finanční a ekonomické informace 11/2021

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 12/2021

Finanční a ekonomické informace 12/2021

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.