CZ EN

Zpravodaj MF - 4/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - duben 2021

Makroekonomická predikce - duben 2021

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Konvergenční program České republiky (duben 2021)

Konvergenční program České republiky (duben 2021)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021

Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021

V souvislosti se schválením zákona č. 92/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, a který nabyl účinnosti datem 1. března 2021, přistupuje Ministerstvo financí k čtvrtletní aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021 vydané dne 23. prosince 2020.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2021)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2021)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2021 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných VZ, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných VZ.

Celý obsah článku

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 14. dubnu 2021.

Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 125,2 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 123,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Vládní návrh Státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Vládní návrh Státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2020. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020

předložena vládě pro informaci dne 26. dubna 2021

Související informace:

Celý obsah článku

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2020

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2020

Přehled přestupků v působnosti Ministerstva financí podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý obsah článku

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2020

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2020

 • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
 • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku

Legislativa MF

Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim odpustí daň

Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim odpustí daň

Převody obecního majetku na bytová družstva či nájemce lze podle resortů vnitra, financí a místního rozvoje vyřešit v rámci současně platných právních norem.

Související informace:

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít pro vlastní nastavení hodnocení kvality interního auditu.

Celý obsah článku

Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

Ministerstvo financí odbor 11- Státní rozpočet stanovuje následující varianty řídicího dokumentu.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2021

Zprávy MF - číslo 2/2021

Ze dne: 8. dubna 2021

 1. Informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 18/2021

Finanční zpravodaj číslo 18/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 19/2021

Finanční zpravodaj číslo 19/2021

 1. POKYN č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 20/2021

Finanční zpravodaj číslo 20/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Celý obsah článku

Cenový věstník 6/2021

Cenový věstník 6/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 3. dodatek

Celý obsah článku

Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, respektive státních fondů, a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19

Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19

K 1. 4. 2021 byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 23. prosince 2020 do 19. března 2021, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 3 228 193 738 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments)

Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments)

Evropská komise zveřejnila dvě veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments). Chtěli bychom Vás na ně upozornit. Do konzultací se můžete samostatně zapojit a na otázky odpovědět přímo Evropské komisi.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace - překlad Sněmovního tisku 993 do anglického jazyka

Veřejná konzultace - překlad Sněmovního tisku 993 do anglického jazyka

Ministerstvo financí zveřejnilo k veřejné konzultaci překlad návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (Sněmovní tisk 993) do anglického jazyka. Případné připomínky k tomuto překladu lze zaslat do 14. května 2021.

Celý obsah článku

Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

Dne 21. dubna 2021 Evropská komise schválila návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU

Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU

Dne 6. dubna 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 26. 4. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 5. 2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 26. 4. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 5. 2021.

Celý obsah článku

V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

Letošní celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW) je za námi. Česká republika se do ní zapojila společně se 174 jinými zeměmi. Týden finančního vzdělávání se letos uskutečnil i navzdory pokračující pandemii nemoci Covid-19 a virtuálně přivítal více než 18 000 účastníků.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Související informace:

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim odpustí daň

Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim odpustí daň

Převody obecního majetku na bytová družstva či nájemce lze podle resortů vnitra, financí a místního rozvoje vyřešit v rámci současně platných právních norem.

Související informace:

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním a správním poplatkům:

 • SP/02/2021 – Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích
 • SP/03/2021 – Nalepení kolkové známky na správní rozhodnutí v elektronické podobě
 • SP/04/2021 – Osvobození od správního poplatku v případě zastoupení na základě plné moci
 • MP/05/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – venkovní samoobslužné zásilkové (výdejní) boxy

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Změnu pravidel spolufinancování projektů z EU schválila vláda

Změnu pravidel spolufinancování projektů z EU schválila vláda

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování.

Celý obsah článku

Česká exportní banka zpřístupní českým firmám projekty Světové banky

Česká exportní banka zpřístupní českým firmám projekty Světové banky

Informace o tendrech, obchodních příležitostech, ale i kontakty, financování a další pomoc při projektech organizovaných Světovou bankou nově zajistí tuzemským firmám Česká exportní banka (ČEB).

Celý obsah článku

Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, respektive státních fondů, a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Celý obsah článku

Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments)

Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments)

Evropská komise zveřejnila dvě veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments). Chtěli bychom Vás na ně upozornit. Do konzultací se můžete samostatně zapojit a na otázky odpovědět přímo Evropské komisi.

Celý obsah článku

Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

Dne 21. dubna 2021 Evropská komise schválila návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU

Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU

Dne 6. dubna 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021.

Celý obsah článku

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2020.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Související informace:

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí projednali systém financování rozvojové pomoci a pokračovali v diskusi o ekonomickém oživení v EU

Ecofin: Ministři financí projednali systém financování rozvojové pomoci a pokračovali v diskusi o ekonomickém oživení v EU

Na neformální videokonferenci Ecofin debatovala Alena Schillerová s dalšími ministry financí o hospodářské a finanční situaci v Evropské unii. Jednotliví ministři dále informovali o dokončování Národních plánů obnovy a tématem byl také způsob financování nástroje Příští generace EU.

Celý obsah článku

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. dubna 2021

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. dubna 2021

V pátek 16. dubna proběhlo videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradilo standardní prezenční jednání jak Rady ECOFIN, tak i Euroskupiny. Za Českou republiku vedla jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020

předložena vládě pro informaci dne 26. dubna 2021

Související informace:

Celý obsah článku

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: IBRD a IDA, IFC, MIGA a ICSID. Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroje k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

Celý obsah článku

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) byla založena v roce 1990 za účelem pomoci transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. V posledních letech EBRD poskytuje také financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Své finanční operace realizuje v téměř 40 zemích operací. Sídlem EBRD je Londýn.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 3/2021

Finanční a ekonomické informace 3/2021

Březnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.