CZ EN

Zpravodaj MF - 7/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč

ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč

V průběhu prvního pololetí 2021 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši celkem 71,5 mld. Kč a současně odvedla 32,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR tak v první polovině roku 2021 dosáhla výše 38,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky za 1. pololetí 2021.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2021)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2021)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 2. čtvrtletí 2021 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává stanovisko k postupu ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021

K 31. 5. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 262 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje v hodnotě 252 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového výsledku hospodaření 9,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 265,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 269,6 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2021

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2021

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2021.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2021

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2021

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2021.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad

Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku k místním poplatkům za komunální odpad.

Celý obsah článku

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Informace ke zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, rozčlenění příslušnosti ministerstev, doporučené postupy, kontakty a formuláře.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních

Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko k problematice předávání informace o závažných zjištěních dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC

Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko, jehož předmětem je doporučení, jakým způsobem by měl kontrolor v rámci přezkoumání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ověřovat, zda nedošlo k neoprávněnému užití daňových příjmů přidělených obci ze sdílených daní.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 27/2021

Finanční zpravodaj číslo 27/2021

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 28/2021

Finanční zpravodaj číslo 28/2021

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 29/2021

Finanční zpravodaj číslo 29/2021

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 30/2021

Finanční zpravodaj číslo 30/2021

 1. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

Celý obsah článku

Cenový věstník 11/2021

Cenový věstník 11/2021

 • Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021

Celý obsah článku

Cenový věstník 12/2021

Cenový věstník 12/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 6. dodatek

Celý obsah článku

Plán legislativních prací MF na rok 2021

Plán legislativních prací MF na rok 2021

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 1 309 ze dne 14. prosince 2020; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Občané v jedenáctém upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 4 miliardy Kč

Občané v jedenáctém upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 4 miliardy Kč

K 1. 7. 2021 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 11. upisovacího období v celkové jmenovité hodnotě 4 350 879 977 Kč. Jedná se o třetí nejlepší výsledek od obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspace

Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá v Brně 26. až 27. listopadu 2021 mezinárodní konferenci Cyberspace.

Celý obsah článku

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech, která má nahradit stávající směrnici 2008/48/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD). Byl zahájen řádný legislativní proces, tj. projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.

Související informace:

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí

 • Datum uveřejnění: 26. 7. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 8. 2021

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí

 • Datum uveřejnění: 26. 7. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 8. 2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč

ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč

V průběhu prvního pololetí 2021 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši celkem 71,5 mld. Kč a současně odvedla 32,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR tak v první polovině roku 2021 dosáhla výše 38,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech, která má nahradit stávající směrnici 2008/48/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD). Byl zahájen řádný legislativní proces, tj. projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí schválili další 4 plány obnovy za 12,2 miliardy eur, řešili balíček proti praní špinavých peněz

Ecofin: Ministři financí schválili další 4 plány obnovy za 12,2 miliardy eur, řešili balíček proti praní špinavých peněz

Hlavním bodem videokonferenčního jednání ministrů financí EU v rámci Rady Ecofin bylo schválení dalších čtyř národních plánů obnovy. Se svými protějšky diskutovala Alena Schillerová také o novém evropském balíčku opatření proti praní peněz a financování terorismu.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí schválili prvních 12 plánů obnovy za 392,7 miliard eur, diskutovali udržitelné financování a zelené dluhopisy

Ecofin: Ministři financí schválili prvních 12 plánů obnovy za 392,7 miliard eur, diskutovali udržitelné financování a zelené dluhopisy

Klíčovým bodem jednání Rady Ecofin v Bruselu bylo schvalování prvních 12 národních plánů obnovy. Alena Schillerová dále se svými protějšky diskutovala o zelených dluhopisech a o taxonomii podporující udržitelné financování a klimaticky neutrální ekonomiku.

Celý obsah článku

Neformální videokonference ECOFIN 26. července 2021

Neformální videokonference ECOFIN 26. července 2021

Dne 26. července proběhla videokonferenční jednání ministrů financí EU. Českou delegaci vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Jednání Rady ECOFIN 13. července 2021 v Bruselu

Jednání Rady ECOFIN 13. července 2021 v Bruselu

V úterý 13. července se konalo prezenční jednání ministrů financí ve formátu Rady ECOFIN. Českou delegaci vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020.

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA

Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA

Plán twinningových projektů financovaných ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro mezinárodní partnerství (DG INTPA – Directorate-General for International PArtnerships - dříve DG DEVCO) – aktualizace červen 2021.

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Aktualizovaný plán twinningových projektů na období let 2021 – 2022 financovaný v rámci sousedské politiky (ENI).

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Aktualizovaný plán twinningových projektů na období let 2021 – 2022 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA).

Celý obsah článku

IMF - Mezinárodní měnový fond

IMF - Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond – IMF - (International Monetary Fund) byl založen v červenci 1944. Sídlem IMF je Washington D.C. V současné době je členem IMF 189 zemí. Cílem IMF je podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu, podporovat devizovou stabilitu, učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí, ...

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020.

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA

Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA

Plán twinningových projektů financovaných ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro mezinárodní partnerství (DG INTPA – Directorate-General for International PArtnerships - dříve DG DEVCO) – aktualizace červen 2021.

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Aktualizovaný plán twinningových projektů na období let 2021 – 2022 financovaný v rámci sousedské politiky (ENI).

Celý obsah článku

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Aktualizovaný plán twinningových projektů na období let 2021 – 2022 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA).

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 6/2021

Finanční a ekonomické informace 6/2021

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 7/2021

Finanční a ekonomické informace 7/2021

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.