Novinky

2005

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2005.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Evropská komise zveřejnila Bílou knihu o politice v oblasti finančních služeb

Evropská komise zveřejnila svou novou strategii v oblasti finančních služeb na následujících pět let. Bílá kniha je výsledkem velkého množství konzultací Evropské komise se zainteresovanými stranami, jejichž součástí byly i příspěvky k tzv. Zelené knize Evropské komise o další politice v oblasti finančních služeb na léta 2005-2010. 

Vydáno

Učiněn další krok v rozšiřování editační povinnosti v České republice

S platností od ledna 2006 bude novelizovaný zákon o daních z příjmů obsahovat nový paragraf § 38nc „Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami“. Tímto ustanovením se zavádí do daňového řízení zcela nový institut přebírající principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a dalších mezinárodních standardů. 

Vydáno

V zákonu o dani z nemovitostí dochází s účinností k 1. lednu 2007 ke změnám

Změna, která bude účinná od 1. ledna 2007, se týká zejména podávání daňového přiznání a placení daně z pozemků v případě spoluvlastnictví pozemků. Stanoví podmínky, za kterých budou moci spoluvlastníci některých pozemků od zdaňovacího období 2007 podat daňová přiznání a zaplatit daň z pozemků podle rozsahu  svých spoluvlastnických podílů. Pro zdaňovací období 2006 k žádné změně nedochází.

Vydáno

Finanční úřady ukončí výběr daní v hotovosti 21. prosince 2005

Podle platných rozpočtových pravidel končí rozpočtový rok dnem 31. prosince 2005. Pro dodržení uvedeného data je nutno veškeré platby daní v hotovosti zúčtovat do 23. prosince 2005. Z tohoto důvodu budou daňové pokladny finančních úřadů otevřeny pouze do středy 21. prosince 2005, což je zároveň i poslední den před uzávěrkou účtů finančních ředitelství.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 6. prosince 2005 v Bruselu

Rada ECOFIN přijala návrh Závěrů o reakcích na výzvy globalizace. Poprvé byly hodnoceny Národní lisabonské programy reforem. Rada nastínila budoucí spolupráci při provádění regulační reformy. V otázce snížení sazeb DPH je Rada nadále otevřena kompromisním návrhům. Skupina pro Code of Conduct představila svou zprávu. Na zasedání Rady informovala Komise o zveřejnění Bílé knihy o budoucnosti v oblasti finančních služeb.

Vydáno

Obsah Společného prohlášení České bankovní asociace a Ministerstva financí

Včera bylo podepsáno Společné prohlášení České bankovní asociace a Ministerstva financí o spolupráci a rozvoji finančního sektoru v ČR. Toto prohlášení uzavírá první část diskusí o změnách v bankovním sektoru, které Ministerstvo financí zahájilo letos v červnu. Výsledkem je dohoda o tom, jak dojde k uskutečnění zásadních změn na českém finančním trhu a jakým způsobem budou tyto změny provedeny.

Vydáno

Zlepšení podmínek v bankovním sektoru

Vláda na svém včerejším zasedání projednala a vzala na vědomí materiál Ministerstva financí Zlepšení podmínek v bankovním sektoru. Materiál byl vládě předložen v souladu s jejím programovým prohlášením, které stanoví, že vláda bude věnovat pozornost posílení ochrany klientů v oblasti finančního trhu. Došlo k dohodě s Českou bankovní asociací vláda přijala i další rozhodnutí k posílení ochrany spotřebitelů na finančním trhu.

Vydáno

Prohlášení Ministerstva financí k dohodě s bankovním sektorem

Dohoda by měla zajistit realizaci řady navrhovaných změn formou samoregulace, některé změny budou po dohodě obou stran zapracovány do legislativy. Konkrétní znění a harmonogram postupu změn připraví do konce ledna expertní skupina složená se zástupců bank a Ministerstva financí.

Vydáno

Stanovisko ministra financí k zavedení kapitálové životní pojistky v ČKA

Ministr financí Bohuslav Sobotka odmítá zavedení kapitálových životních pojistek pro zaměstnance ČKA a bude žádat jejich zrušení. Ministr financí nebyl o tomto záměru ze strany ČKA informován a bude požadovat vysvětlení a zrušení této části motivačního programu. Ministr financí dnes svým dopisem požádal generálního ředitele ČKA, aby tuto část motivačního programu zrušil.

Vydáno

Reakce Ministerstva financí na informace týkající se komise pro vodárenství

Komise pro vodárenství byla zřízena k 15. květnu 2003 a měla za úkol zajistit potřebnou informační podporu v oblasti vodárenství a připravit pro ministra financí informační materiál. Komise však neměla žádné rozhodovací pravomoci. Materiál, který zpracovala, byl ministrem financí odmítnut. Poté, kdy ministr financí obdržel informace o tom, že u některých členů komise dochází ke střetu zájmů, k 5. září 2003 tyto členy z komise odvolal a činnost komise zrušil 18. února 2004.

Vydáno

Stanovisko České republiky k integraci hypotečního úvěru v rámci EU

Ministerstvo financí vypracovalo na základě odborných konzultací se zástupci příslušných ministerstev, České národní banky, České bankovní asociace a spotřebitelských organizací pozici České republiky ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise s názvem Zelená kniha - Hypoteční úvěr v EU.

Vydáno

Po jedenácti měsících hospodaření je státní rozpočet vyrovnaný

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci listopadu výše 769,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 769,6 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty 0,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 66,6 mld. Kč.

Vydáno

Výjimka pro uplatnění snížené sazby DPH pro bytovou výstavbu

Na Ministerstvo financí se stále obrací řada podnikatelských subjektů a široká veřejnost se žádostí o upřesnění, do kdy platí snížená 5 % sazba daně z přidané hodnoty u stavebních prací prováděných při bytové výstavbě. Jedná se o stavební práce prováděné na rodinných domech, bytových domech a bytech. Tato snížená sazba DPH se uplatňuje na základě výjimky, která byla České republice udělena na přechodné období do 31. 12. 2007.

Vydáno

Postihy za nepřiznání a nezaplacení daní by se měly snížit

Parlament v současné době projednává návrh novely zákona o správě daní a poplatků, který snižuje postihy za nepřiznání a nezaplacení daní. Současně s těmito změnami je navrhována i novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, která umožní v určitých případech i ručiteli požádat o prominutí daně, tedy využít další z mimořádných opravných prostředků uvedených v zákoně o správě daní a poplatků.

Vydáno

Stanovisko MF k rozhodnutí soudního sporu mezi VZP a záchrannou zdravotnickou službou

Rozhodnutí Nejvyššího soudu neřeší žádný kompetenční spor mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví, který neexistoval a ani nemohl nikdy vzniknout, protože každé ministerstvo má svěřenu jinou oblast výkonu státní správy. V oblasti zdravotní péče Ministerstvo financí reguluje ceny a Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o rozsahu péče hrazené z veřejného  zdravotního pojištění. 

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v prvním pololetí 2005

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí 2005. Zpráva navazuje svým charakterem na ucelenou zprávu za rok 2004 vydanou v květnu letošního roku. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

Vydáno

Ministerstvo financí chce posilovat bezpečnost při placení daní v hotovosti

V zájmu posílení bezpečnosti pracovníků územních finančních orgánů při manipulaci s hotovostí, posílení bezhotovostních plateb a snížení nákladů na zajištění bezpečnosti bude Ministerstvo financí postupně omezovat toky hotovostních plateb na přepážkách finančních úřadů.

Vydáno

Kontrola cen pohonných hmot porušení předpisů zatím neprokázala

Finanční orgány v minulých týdnech provedly v jednotlivých krajích šetření cen benzínu a motorové nafty. Kontrola, která byla uskutečněna na základě rozhodnutí ministra financí, se soustředila na cenovou úroveň bezolovnatých benzínů BA 91 a BA 95 a motorové nafty u distributorů a finálních prodejců v prvních třech čtvrtletích letošního roku.

Vydáno

Podmínky pro zavedení jednotné evropské měny v České republice

Vláda příští týden projedná zásadní materiály, které se týkají různých aspektů budoucího zavedení eura v ČR: Konvergenční program ČR, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a dále pak Institucionální zajištění zavedení eura v ČR. 

Vydáno

Ministerstvo financí prověřuje telefonické hazardní hry

V souladu se základním cílem fungování dozorové činnosti v oblasti loterií a jiných obdobných her Ministerstvo financí odeslalo 10. listopadu  2005 oznámení o zahájení správního řízení proti všem provozovatelům telefonických (audiotexových) her, kterým bylo v minulosti vydáno k této činnosti povolení. 

Vydáno

Dálničních kuponů na rok 2006 bude dostatek

Ministerstvo financí uzavřelo s Českou poštou dodatek ke Komisionářské smlouvě na distribuci dálničních kuponů na příští rok. Česká pošta má již uzavřeny komisionářské smlouvy s dalšími prodejci. Do konce listopadu bude podepsán dodatek s dalším komisionářem, kterým je společnost ABA. Ta zajišťuje prodej na zhruba 1400 prodejních místech po celé ČR, vč. hraničních přechodů.

 

Vydáno

Řešení zadluženosti města Smržovka vůči České konsolidační agentuře

Město Smržovka, které se dostalo do problémů s úhradou závazků spojených s emisí komunálních dluhopisů, požádalo v roce 2003 o prominutí části svého dluhu. S městem Smržovka bude uzavřena dohoda o oddlužení, ve které se ČKA zaváže městu prominout část dluhu vůči ČKA za předpokladu splnění uvedených podmínek.

Vydáno

Ministerstvo financí dokončuje posuzování návrhů projektů pro Finanční mechanismy EHP/Norska

Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska v těchto dnech dokončuje posuzování návrhů individuálních projektů a programů, které prostřednictvím dalších centrálních orgánů státní správy a krajských úřadů obdrželo v rámci Výzvy č. 1 k předkládání návrhů projektů pro Finanční mechanismy EHP/Norska. 

Vydáno

Česká daňová správa se účastní mezinárodní daňové kontroly

Zástupci Ministerstva financí zahájili ve dnech 13.-14. října 2005 v Bruselu mezinárodní daňovou kontrolu, jež spočívá v prověřování vzájemných podnikatelských aktivit daňových subjektů působících na území různých členských států EU.

Vydáno

Společné zdanění manželů nebude znamenat administrativní zátěž

Ministerstvo financí odmítá informace, že by v případě společného zdanění manželů docházelo k nadměrnému zvyšování administrativní zátěže. Z toho důvodu ministerstvo informuje o podmínkách a principech souvisejících se společným zdaněním manželů.

Vydáno

Daňové kalkulačky ministerstva financí zaznamenávají rekordní návštěvnost

O daňové kalkulačky ministerstva financí je stále velký zájem. Daňová kalkulačka, která umožňuje výpočet, jak se nová úprava zákona o dani z příjmu projeví na výši daní poplatníků ve srovnání se současným stavem, zaznamenala od svého spuštění v polovině června letošního roku do dnešního dne téměř 185 tisíc návštěv.

Vydáno

Vyjádření Ministerstva financí ke zprávě Evropské komise „Second report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area“ ze dne 4. listopadu 2005

S ohledem na skutečnost, že zpráva Evropské komise o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny zveřejněná dne 4. listopadu 2005 nezohledňuje některé aspekty vývoje v České republice v této oblasti v poslední době, považujeme za vhodné tento vývoj ve světle zmíněné zprávy EK upřesnit.

Vydáno

Ministerstvo financí učinilo kroky proti provozovatelům nepovoleného internetového sázení

Ministerstvo financí učinilo další krok proti nezákonnému provozování sázkových her na internetu. Včera odeslalo podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství k prověření, zda se provozovatelé nepovolených internetových hazardních her nedopouštějí trestného činu podle § 118a Trestního zákona. Ministerstvo financí očekává, že bude o výsledku informováno ve lhůtě do 30 dnů. 

Vydáno

Novela zákona o daních z příjmů prošla poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o daních z příjmů. Tato novela znamená významný posun ve zjednodušení zákona a zahrnuje v sobě mnoho pozitivních kroků ve zdaňování příjmů s výraznějším akcentem na zdaňování příjmů fyzických osob.

Vydáno

Státní rozpočet je již pátý měsíc stále v přebytku

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci října výše 703,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 688,2 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty 15,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 74,7 mld. Kč. Dosažené saldo státního rozpočtu představuje nejlepší výsledek za dobu existence ČR.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo makroekonomickou predikci

Makroekonomická predikce - říjen 2005. Tato predikce byla použita při přípravě makroekonomického rámce návrhu Státního rozpočtu na rok 2006, Rozpočtového výhledu do roku 2008 a scénáře Konvergenčního programu 2005.

Vydáno

ZFP Akademie nezneužívala jméno Ministerstva financí

Šetření ZFP Akademie ukázalo, že jejich pracovníci nezneužívali jméno Ministerstva financí. Ministerstvo financí považuje tento případ za uzavřený a bude informovat i o vývoji ostatních případů, které nám občané nahlásili.

Vydáno

Deficit bude letos nižší než 4,8 % HDP

Ministerstvo financí průběžně monitoruje vývoj hospodaření vládního sektoru. Na základě informací dostupných v současnosti pokládá za velmi pravděpodobné, že v roce 2005 bude deficit vládního sektoru nižší než 4,8 % HDP. Pozitivně se vyvíjí zejména hospodaření státního rozpočtu.

Vydáno

Ministerstvo financí a AFIZ mají společný cíl – chránit veřejnost před neetickým jednáním

Zástupci Ministerstva financí se dnes sešli s Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a společnostmi Broker Consulting,a.s. a ZFP akademie, a.s. v návaznosti na nedávnou zprávu MF, v níž ministerstvo upozornilo veřejnost na možné zneužívání jména Ministerstva financí ze strany fyzických osob, které se při nabízení služeb v oblasti stavebního spoření zaštiťovaly Ministerstvem financí a vystupovaly jménem konkrétních firem – Broker Consulting, a.s. a ZFP akademie, a.s. - členů AFIZ.

Vydáno

Ministerstvo financí chce, aby živnostníci mohli uplatnit výhodné výdajové paušály už za rok 2005

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny v rámci novely zákona o dani z příjmů schválil koalicí dohodnutý návrh na zvýšení výdajových paušálů všem skupinám živnostníků. Pro druhé čtení Ministerstvo financí iniciovalo pozměňovací návrh, který by živnostníkům umožnil uplatnit nové výdajové paušály již za zdaňovací období roku 2005.

Vydáno

Lidé jsou s činností finančních úřadů spokojeni

Ministerstvo financí informuje o výsledcích ankety, která v uplynulých týdnech probíhala na stránkách zpravodajského serveru iDnes a měla zjistit spokojenost občanů s fungováním finančních úřadů..

Vydáno

Upozornění Ministerstva financí pro klienty stavebních spořitelen

Ministerstvo financí upozorňuje klienty stavebních spořitelen, že se objevil případ, kdy jistá společnost tvrdí, že jedná pod záštitou Ministerstva financí a nabízí klientům stavebních spořitelen rady, jak získat více prostředků ze státního příspěvku na stavební spoření. Ministerstvo financí se od jednání této firmy jednoznačně distancuje.

Vydáno

Česká republika v minulosti vyhrála již dvě arbitráže

Ministerstvo financí musí jednoznačně odmítnout informace o tom, že Česká republika špatně vede mezinárodní arbitráže. Po roce 1993 byly uzavřeny tři mezinárodní arbitrážní spory. Dva z nich Česká republika vyhrála a jeden prohrála.

Vydáno

Banky příznivě reagují na náměty Ministerstva financí

Česká bankovní asociace nedávno oznámila, že přijala a bude zavádět evropská pravidla pro poskytování informací klientům při sjednávání úvěrů na bydlení. Jde o jeden z požadavků Ministerstva financí na posílení transparentnosti českého bankovního trhu.

Vydáno

Ministerstvo financí dnes na svých stránkách spustilo službu RSS

Od dnešního dne mají občané možnost získávat informace z Ministerstva financí bez toho, aby museli navštívit jeho internetové stránky. Umožňuje to RSS technologie. Oproti jiným způsobům tvorby webu není nutná registrace návštěvníka.

Vydáno

Rozpočtový přebytek stoupl v září na 25,8 mld. Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září celkové příjmy státního rozpočtu výše 634,1 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 608,3 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty +25,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 66,3 mld. Kč.

Vydáno

Parametry DPH na plyn určuje Evropská unie

Dodání plynu za úplatu v tuzemsku je z hlediska DPH zdanitelným plněním, které v souladu s platným zněním Šesté směrnice Rady ES podléhá základní sazbě daně. Tu Evropská unie stanoví minimálně ve výši 15 %. Česká republika má tuto sazbu stanovenou ve výši 19 %.

Vydáno

Kupní cena za Unipetrol bude vyšší

FNM a společnost PKN Orlen obdrželi od společnosti KPMG závěry dodatečného auditu ve společnosti Unipetrol. Podle výsledků auditu dojde k úpravě kupní ceny o 1,645 mld.Kč ve prospěch FNM. 

Vydáno

Ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje schodku na letošní rok

Česká republika provedla v daném termínu notifikaci deficitu a dluhu pro letošní rok. Z čísel, která Eurostatu zaslal 1. září 2005 Český statistický úřad vyplývá, že oproti březnové notifikaci dochází ke snížení odhadu schodku pro letošní rok z 5 na 4,8% HDP. Do vyjádření Eurostatu, které lze očekávat po 20. září 2005, však není možné tato čísla považovat za oficiální.

Vydáno

Ministr financí odmítá existenci sporu o postup v arbitráži

První místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka jednoznačně odmítá informace dnešních Lidových novin o sporu mezi ním a premiérem Jiřím Paroubkem, který se podle LN týká postupu ve vypořádání arbitrážních sporů s japonskou bankou Nomura.

Vydáno

Evropská komise podporuje vytváření institucí v České republice

Dnes bude na Ministerstvu financí oficiálně zahájen ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francouzské republiky „twinningový“ projekt „Budování státní pokladny – 1. fáze“, financovaný z prostředků Evropské unie. 

Vydáno

Vláda schválila státní rozpočet na příští rok

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2006 je třetím rozpočtem s cílem dlouhodobé fiskální konsolidace. Vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006.

Vydáno

Dopady zvýšení cen pohonných hmot

Spotřební daň z minerálních olejů je stanovena v Kč na 1000 litrů a nezávisí tedy na ceně pohonných hmot. Proto změna ceny nemá při předpokladu konstantní spotřeby vliv na výnos daně. Změny cen pohonných hmot však mohou ovlivnit výnosy jiných daní.

Vydáno

Stát na zvyšování cen benzínu nevydělává

Ministerstvo financí odmítá tvrzení, že stát vydělává na zvyšujících se cenách pohonných hmot. Navíc nejsou pravdivé ani další výroky představitelů ODS, že stát nyní vybírá dvě koruny navíc, a že dvě třetiny ceny benzínu tvoří spotřební daně.

Vydáno

Stát v srpnu dosáhl nejlepšího hospodaření za posledních deset let

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna celkové příjmy státního rozpočtu výše 558,1 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 548,1 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty +10,0 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 60,7 mld. Kč.

Vydáno

Vláda schválila posílení dotace na dávky sociální péče

Posílení účelové dotace na dávky sociální péče ve výši 1,56 mld. Kč, které dnes schválila vláda, bude uhrazeno z vázaných finančních prostředků v kapitole Ministerstva vnitra původně určených na zabezpečení realizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Vydáno

Většina bank se rozhodla pro dialog, přichází se zajímavými podněty

Včera bylo ukončeno konzultační období, během kterého Ministerstvo financí požádalo banky aktivní na českém trhu o názory a komentáře na změny, které navrhuje v bankovním sektoru. Na žádost Ministerstva financí o zpětnou vazbu reagovaly všechny banky, které hrají významnější roli na retailovém bankovním trhu.

Vydáno

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006

Ministerstvo financí na jednání vlády připravilo návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006. Návrh státního rozpočtu na rok 2006 je předložen tak, aby zajišťoval splnění parametrů deficitu veřejných rozpočtů z Konvergenčního programu (3,8 % HDP dle metodiky ESA 95), a aby byl dodržen vládou schválený schodek státního rozpočtu ve výši 76,4 mld. Kč.

Vydáno

Mezinárodní ratingová agentura Fitch zvýšila všechna hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky o jeden stupeň

Především zvýšení korunového ratingu je signálem, že Česká republika je vnímána jako země, která zodpovědně přistupuje ke konsolidaci veřejných financí. Agentura Fitch oceňuje nadprůměrný výsledek hospodaření českých veřejných rozpočtů v roce 2004, kdy Česká republika splnila všechna Maastrichtská kritéria a poprvé od roku 1996 byl zaznamenán pokles v ukazateli dluh/HDP.

Vydáno

Interpretace doplnění zákona o DPH vyjádřená Hospodářskou komorou je chybná

Interpretace doplnění § 72 zákona o DPH jak byla vyjádřena v minulých dnech prezidentem Hospodářské komory je mylná, neboť pomíjí celkový kontext ustanovení § 72 odst. 1, jehož je součástí. Interpretace prezidenta Hospodářské komory je v hrubém rozporu se základními principy a systémem fungování DPH a její případné uplatnění by ani nebylo možné, neboť by se tím ČR dostala do rozporu s platnými předpisy závaznými pro členské státy EU.

Vydáno

Stavební spoření v 1. pololetí roku 2005 – i přes mírné oživení trhu trvá pokles počtu smluv a růst úvěrů

184 tisíc nově uzavřených smluv o stavebním spoření v prvním pololetí roku 2005 znamená nárůst o polovinu oproti stejnému údaji z loňského roku a svědčí tedy o možnosti mírného oživení trhu. Hlavní trend spočívající v poklesu celkového počtu smluv ve spořící fázi však zůstává nezměněn – počet ukončených smluv opět převážil nad počtem smluv nových.

Vydáno

Ministerstvo financí prodlužuje termín pro diskusi s bankami

Ministerstvo financí ve středu 17. srpna 2005 vydalo a bankám působícím na českém trhu rozeslalo konzultační dokument s 88 otázkami. Podle původní dohody s Českou bankovní asociací byl stanoven termín na odeslání odpovědí na 24. srpna 2005. Reakce bank však ukázaly, že některé potřebují delší dobu. Proto se Ministerstvo financí rozhodlo termín pro odeslání odpovědí posunout na 30. srpna 2005.

Vydáno

Změna na pozici šéfa Ústředního finančního a daňového ředitelství

Dosavadní ředitel sekce Ústředního finančního a daňového ředitelství (ÚFDŘ) Robert Szurman odchází počátkem září na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dohodl se na tom s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou. Na Szurmanovo místo ke stejnému datu nastoupí Jan Knížek.

Vydáno

Ministr financí jmenoval nového náměstka

Novým náměstkem ministra financí se stal Karel Goldemund. Do jeho kompetencí bude spadat problematika účetnictví, majetkoprávní, podpory podnikání a mezinárodně finančních vztahů. 

Vydáno

Ministerstvo financí se editační povinnosti nebrání – naopak, zahajuje k ní diskusi

Ministerstvo financí zpracovalo diskusní materiál s názvem „Rozšíření systému editační povinnosti“, jehož účelem je vyvolání kvalifikované diskuse s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami k modelu editační povinnosti. Ministerstvo financí se bude aktivně snažit o postupné rozšiřování systému závazného posouzení - tzv. editační povinnosti. Cílem je zvýšení jistoty a komfortu při plnění daňových povinností daňovými subjekty.

Vydáno

Počet účastníků penzijního připojištění neustále roste

"Nárůst od počátku roku činí téměř 200 000 klientů. Více než polovině nových klientů je navíc méně než 40 let, což je pro další rozvoj penzijního připojištění v ČR dobrá zpráva," přivítal výsledky penzijních fondů náměstek ministra financí Tomáš Prouza. 

Vydáno

Změny ve finančním zprostředkování

Vzhledem k současné debatě o investování do švýcarských nemovitostí společnosti Helvag, zprostředkované poradenskou firmou OVB, upozorňujeme klienty, že podobné investice nejsou regulovány. Stát dohlíží pouze na prodej pojištění, podílových fondů a veřejně nabízených cenných papírů, nikoliv na nestandardní nástroje pro ukládání peněžních prostředků jako v případě Helvag.

Vydáno

Budoucnost hypoték: Zelená kniha Evropské komise

Ministerstvo financí dnes představilo v rámci projektového týmu novou iniciativu Evropské komise o harmonizaci hypotečního úvěru. Cílem projektového týmu je vytvořit oficiální pozici České republiky k Zelené knize Evropské komise z července 2005, která vychází ze 48 doporučení, které vypracovalo Expertní fórum pro hypoteční úvěr. 

Vydáno

Senát schválil stanovisko Ministerstva financí, České národní banky a Komise pro cenné papíry k Zelené knize Evropské komise pro finanční služby

Senát schválil stanovisko Ministerstva financí, České národní banky a Komise pro cenné papíry k Zelené knize Evropské komise pro finanční služby a doporučil, aby stát kladl větší důraz na postavení drobných klientů. Senát zároveň vládu vyzval, aby dokončila implementaci zbývajících směrnic v oblasti finančních služeb a důsledně provedla integraci dozoru nad finančními trhy v ČR, aby vznikl efektivní jednotný regulátor.

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo návrh o finančních konglomerátech včas

Cílem předkládaného zákona je zajistit spolehlivá kontrolní opatření pro finanční skupiny, které se zabývají křížovými finančními aktivitami mezi různými odvětvími finančního trhu. Zákon začleňuje do českého právního řádu směrnici Evropského Parlamentu z roku 2002 o doplňkovém dozoru úvěrových institucí, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry ve finančním konglomerátu.

Vydáno

Postup při výkupu účastnických cenných papírů

Příjmy z protiplnění obdrženého minoritním akcionářem, fyzickou osobou, v rámci výkupu účastnických cenných papírů podle obchodního zákoníku budou zdaněny stejně jako příjmy z prodeje cenných papírů, včetně možnosti uplatnění osvobození těchto příjmů podle zákona o daních z příjmů za předpokladu splnění podmínek pro osvobození. Podmínkou pro osvobození je obecně pouze dodržení časového testu šesti měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů.

Vydáno

Hospodaření státu letos podruhé za sebou v přebytku

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly výše 497,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 486,9 mld. Kč. Po červnovém (3,86 mld. Kč), činí červencový přebytek 10,3 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku jde o lepší výsledek o 59,1 mld. Kč. Dosažené saldo státního rozpočtu je nejlepší červencový výsledek za posledních 8 let, přičemž kladná hodnota salda byla dosažena poprvé od roku 1999. 

Vydáno

Příznivý vývoj ekonomiky by měl pokračovat

Ministerstvo financí dnes na svých internetových stránkách zveřejnilo novou červencovou Makroekonomickou predikci České republiky. V predikci se očekává, že nadále bude pokračovat příznivý makroekonomický vývoj.

Vydáno

Novela loterijního zákona schválena vládou

Vláda včera schválila novelu loterijního zákona a předala ji k projednání Parlamentu. Novela přináší výrazné posílení transparentnosti tohoto speciálního sektoru. Stát také získá nástroje pro zajištění lepší bezpečnosti a vyloučení nežádoucích živlů z podnikání v oblasti sázkových her.

Vydáno

Diskuse o změnách v bankovním sektoru zahájena

Dnes se poprvé na půdě Ministerstva financí sešla Expertní skupina pro otázky bankovního sektoru. Šlo o první z řady připravených setkání, na kterých budou zástupci spotřebitelů, bankovního sektoru, Poslanecké sněmovny, České národní banky a Ministerstva financí diskutovat návrhy změn fungování bankovního sektoru a srovnání podmínek v jednotlivých sektorech finančního trhu.

Vydáno

Nový přístup k integraci dozorů nad finančním trhem

Ministerstvo financí a Česká národní banka oznámily záměr výrazného urychlení integrace dozorů nad finančními trhy. Místo postupného slučování do roku 2010 by měl podle společného návrhu jednotný regulátor vzniknout již v příštím roce.

 

Vydáno

Zásadní zjednodušení daní pro živnostníky

Ministerstvo financí připravilo návrh, který výrazně sníží administrativní zátěž podnikatelům v České republice. Návrh zvyšuje výdajové paušály všem skupinám živnostníků. Návrh Ministerstva financí bude předložen k diskusi koaličním partnerům. Pokud jej schválí, mohl by začít platit od začátku příštího roku.

Vydáno

Tisková informace MF k jednání Rady ministrů financí a hospodářství dne 12. července 2005 v Bruselu

Na zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (Rada ECOFIN) dne 12. července 2005 Velká Británie prezentovala hlavní ekonomické priority, na které se chce během svého předsednictví v Radě ECOFIN v 2. polovině roku 2005 zaměřit. Na jednání Rady ECOFIN navázalo 7. setkání ministrů financí a hospodářství EU s přistupujícími a kandidátskými zeměmi.

Vydáno

Základní parametry státního rozpočtu České republiky na rok 2006 a harmonogram dalšího postupu

Návrh státního rozpočtu na rok 2006 je předložen tak, aby zajišťoval splnění parametrů deficitu veřejných rozpočtů z Konvergenčního programu ve výši 3,8 % HDP dle metodiky ESA 95, a aby byl dodržen schodek státního rozpočtu schválený vládou ve střednědobém rozpočtovém výhledu na roky 2006 a 2007, pro rok 2006 ve výši -76,4 mld. Kč v metodice sestavování státního rozpočtu.

Vydáno

Audit na Ministerstvu financí vstupuje do poslední fáze

Nová organizační struktura úřadu bude znamenat snížení počtu systemizovaných funkčních míst úřadu ze současných 1 473 na 1 221 do konce roku 2006. Toto snížení představuje čistou úsporu ve výši 252 systemizovaných funkčních míst, v procentním vyjádření jde o 17 %. Počet odborů se sníží o devět na 40.

Vydáno

Certifikace registračních pokladen a autorizace servisních středisek byla zahájena

Současně s účinností zákona o registračních pokladnách mají výrobci a dovozci registračních pokladen možnost podat Ministerstvu financí návrh na certifikaci typu pokladny. Certifikaci podléhá i dodatečná technická úprava těch typů pokladen, které zatím zákonem stanovené funkční a technické podmínky nesplňují. 

Vydáno

Ceny léků a léčiv se sníží o téměř 1,5 mld. Kč

K dnešnímu dni dochází ke každoroční regulaci maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Jedná se o ty léky, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Realizací změny maximálních cen léků a zdravotnických prostředků dojde ke snížení cen o téměř 1,5 mld. Kč na bázi cen od výrobce a dovozce.

Vydáno

Hospodaření státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2005

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci června celkové příjmy státního rozpočtu výše 426,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 422,5 mld. Kč, takže hospodaření státního rozpočtu za první pololetí roku 2005 skončilo přebytkem 3,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 53,5 mld. Kč.

Vydáno

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí hodnotí s odstupem dvou let úspěšnost opatření, která byla obsahem Koncepce reformy veřejných rozpočtů a rozpočtového výhledu na léta 2003 – 2006

Vydáno

Vláda schválila návrh na snížení daně z příjmů

Vláda schválila novelu zákona o dani z příjmů. Jedná se o největší snížení daní u fyzických osob od roku 1993, které významně snižuje daňovou zátěž u 90% poplatníků. Nejvýznamnější změny se týkají daně z příjmu fyzických osob. 

Vydáno

Evropská komise oznámila zahájení prošetřování bankovního a pojišťovacího sektoru

Evropská komise oznámila, že pověřila Neelie Kroes, komisařku odpovědnou za hospodářskou soutěž, zahájením šetření úrovně konkurence v sektoru finančních služeb s důrazem na retailové bankovnictví a pojištění firem. Ministerstvo financí bude na požádání Evropské komise se šetřením spolupracovat a bude Komisi informovat o aktuální diskusi o situaci v českém bankovnictví.

Vydáno

Živnostníci musí od července vydávat doklady o zaplacení

Podle novely zákona o živnostenském podnikání, musí od 1.7.2005 všichni podnikatelé, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté službě, a to pokud přesahuje platba výši 50 Kč

Vydáno

Ministerstvo financí vyhlašuje veřejnou diskusi k Zelené knize Evropské komise o politice v oblasti finančních služeb na léta 2005-2010

Ministerstvo financí předkládá k veřejné diskusi dokument Evropské komise obsahující hlavní priority dalšího vývoje v oblasti finančních služeb v EU na léta 2005-2010. Zaslané připomínky a podněty Ministerstvo financí vyhodnotí a zváží jejich zapracování do společné reakce Ministerstva financí, České národní banky a Komise pro cenné papíry.

Vydáno

Hospodaření státního rozpočtu za období leden – květen 2005

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci května výše 324,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 351,4 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty -27,0 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek téměř o 18,4 mld. Kč.

Vydáno

Tisková zpráva Celní správy České republiky: Akce „BOLEK“

Již v srpnu loňského roku zahájili celníci úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčující tomu, že neznámá skupina osob organizuje z Polské republiky do České republiky přepravy zboží, které byly deklarovány jako náplně do fixů, kartónový papír apod., ač se ve skutečnosti jednalo o komponenty  sloužící k nelegální výrobě cigaret“.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2004

Tým analýz a rozvoje finančního trhu Ministerstva financí zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2004. Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých segmentech finančního trhu, zdůrazňuje hlavní změny a naznačuje vývoj v letošním roce. Zprávu o vývoji finančního trhu bude Ministerstvo financí vydávat každý rok v květnu. Každé pololetí bude vydávat také stručnější zhodnocení uplynulé poloviny roku. Cílem práce analytického týmu je poskytovat kompletní informaci o vývoji celého finančního trhu a integrovat informace, které zatím byly k dispozici pouze v roztříštěné podobě.

Vydáno

Ministr financí odhalil pamětní desku Františku Bürgeru-Bartošovi

V úterý 3. května 2005 ve 13 hodin se ve vestibulu Ministerstva financí v Letenské ulici, při příležitosti šedesátého výročí osvobození naší země, uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky generálmajorovi Františku Bürgeru-Bartošovi.

Vydáno

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu k zákonu o registračních pokladnách

Tento zákon je z okruhu opatření zaměřených na potírání nelegální činnosti. Povinnost evidovat přijímané platby v hotovosti pomocí registračních pokladen povede k omezení daňových úniků, ke zvýšení daňové spravedlnosti u vymezeného okruhu osob a přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí.

Vydáno

První rok v Evropské unii – ekonomický růst a rovnováha

Před rokem se Česká republika stala členem Evropské unie - pro první rok v Unii jsou charakteristické následující faktory: zrychlení ekonomického růstu, udržení inflace pod kontrolou na hodnotách splňujících konvergenční kriteria, mírně se snižující nezaměstnanost, zlepšující se běžný účet při meziročně vyšším přílivu Přímých Zahraničních Investic (FDI)

Vydáno

Návrh na snížení daně z příjmů byl odeslán na vládu

Ministr financí Bohuslav Sobotka dnes odeslal do vlády novelu zákona o Dani z příjmů. Jedná se o největší snížení daní u fyzických osob od roku 1993, které významně snižuje daňovou zátěž u 90 % poplatníků. Nejvýznamnější změny se týkají daně z příjmu fyzických osob.

Vydáno

Tisková zpráva MF z jednání Rady ministrů hospodářství a financí dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) se na svém jednání dne 12. dubna 2005 zabývala revizí řízení Lisabonského procesu, stabilizačním problémem Řecka, iniciativou snižování administrativní zátěže podniků, zdaňováním příjmů z úspor, finanční perspektivou na léta 2007-2013, financováním rozvojové pomoci a sazbami spotřebních daní z alkoholických nápojů.

Vydáno

Příjmy krajů jsou od počátku roku odvislé od výběru daní

Od počátku letošního roku platí nové rozpočtové určení daní, které zvýšilo podíl krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. V důsledku zavedení rozpočtového určení daní se rovněž změnila struktura příjmů krajů.

Vydáno

Ministerstvo financí doporučí vládě prodej podílu v ČTc společnosti Telefonica

Ministerstvo financí doručí na vládu materiál k privatizaci Českého Telecomu, v kterém vládě navrhne v souladu s doporučením finančních a právních poradců a mezirezortní komise, aby schválila prodej 51% státního podílu ve společnosti vybranému zájemci, kterým se stala společnost Telefónica, a to za cenu 82 623 159 000 Kč, tedy za cenu 502 Kč za 1 akcii.

Vydáno

Úspěšná emise Eurobondů

Česká republika dnes úspěšně vydala na evropském trhu historicky druhý dluhopis denominovaný v euru.

Vydáno

Elektronická daňová přiznání

Ministerstvo financí dnes do ostrého provozu spustilo elektronické podávání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období 2004.

Vydáno

Personální audit na Ministerstvu financí byl zahájen

V příštích měsících bude na Ministerstvu financí probíhat organizační, procesní, funkční a informační audit (dále jen Audit), který je prvním velkým projektem toto druhu realizovaným v české státní správě.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2005

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil příjmy ve výši 824,8 mld Kč, výdaje ve výši 908,4 mld Kč a schodek ve výši 83,6 mld Kč.

Vydáno

Aktualizace emisního kalendáře SPP

  • Ministerstvo financí dne 26. ledna 2005 zveřejňuje aktualizovaný emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 1. čtvrtletí 2005.Důvodem úprav je řízení likvidity státní pokladny v krátkodobém horizontu.

Vydáno

Dálničních kuponů je dostatek

Ministerstvo financí odmítá informace o tom, že je v ČR nedostatek dálničních kuponů z důvodu nepodepsání komisionářské smlouvy s ÚAMK.

Vydáno

Hospodaření státního rozpočtu a veřejného sektoru v roce 2004

Vedle solidního ekonomického růstu, dobrých výsledků zahraničního obchodu, přílivu investic, postupného poklesu efektivního zdanění a nedávné pochvaly od Evropské komise, potvrzuje také dnes zveřejněný výsledek hospodaření veřejného sektoru pozitivní přínosy reformy veřejných financí.