Novinky

2001

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2001.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 11. 2001

Daňové nedoplatky

Celkový objem splatných daňových nedoplatků, evidovaný územními finančními orgány v České republice k 30.11.2001, dosáhl 98,0 mld. Kč a proti minulému měsíci se snížil o 1,6 mld. Kč. Z toho 91,1 mld. Kč činily nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.1.1993 (tj. 93,0 %) a 6,9 mld. Kč představovaly nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.12.1992 (tj. 7,0 %).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2001 schodek ve výši -35,5 mld Kč, přičemž desítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -40,8 mld Kč. Skutečně vykázaný schodek je tak proti alikvotě nižší o 5,3 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci září ve výši -22,6 mld Kč, došlo tak ke zhoršení salda o 12,9 mld Kč.

K 31.říjnu 2001 dosáhly celkové příjmy objemu 506,1 mld Kč a celkové výdaje SR byly čerpány ve výši 541,6 mld Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2001 schodek ve výši -22,6 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -36,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 30.9. 2001 objemu 454,6 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 477,2 mld Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2001 schodek ve výši -25,6 mld Kč, přičemž osmiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -32,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 31.8. 2001 objemu 400,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 426,1 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 07. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 31.7. 2001 dosáhl výše 103,5 mld. Kč. Z toho 96,4 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,1 mld. Kč nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992. Nárůst nedoplatků v měsíci červenci byl zaznamenán jen na daních nové daňové soustavy, a to téměř o 5,3 mld. Kč. Naopak u daní staré daňové soustavy došlo k jejich mírnému poklesu o 71 mil. Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2001

V důsledku úprav softwaru sloužícího ke zpracování denních výstupů z účtu u ČNB (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu) v závěru měsíce června došlo ke zkreslení údajů o příjmech státního rozpočtu k 30.6.2001. Zkreslení představující částku 5,1 mld Kč spočívalo v chybném převodu sdílených daní (DPPO a DPFP) územním rozpočtům na převodové účty FÚ. O tuto částku byly vykázané daňové příjmy a tím i celkové příjmy státního rozpočtu nižší a schodek naopak vyšší.

Kontrolní mechanizmy, tj. souhrnný účet státní pokladny a konfrontace údajů o pokladním plnění s účetními výsledky zpracovávanými v závěru měsíce července výše uvedené nesrovnalosti (zkreslení) odhalily. Dopad chybného propočtu sdílených daní do celostátního inkasa daní i do pozice státní pokladny (emise SPP a náklady na dluhovou službu) byl neutrální.

Ministerstvo financí opravuje výsledky pokladního plnění státního rozpočtu k 30.6.2001 publikované dne 2.7.2001 takto:

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 06. 2001

V měsíci červnu 2001 poklesl objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány v porovnání s květnem 2001 o 1,7 mld. Kč a dosáhl celkové výše98,3 mld. Kč. Z toho nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 činily 91,2 mld. Kč a nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992 dosáhly 7,2 mld. Kč

Vydáno

Vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi

V současné době se množí dotazy obcí týkající se vydávání právních předpisů v působnosti obce ve vztahu k uplatnění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí).
Zákon o dani z nemovitostí v § 16a upravuje zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek obce, avšak neuvádí, zda se jedná o výkon v rámci samostatné nebo přenesené působnosti obce.

K předmětné problematice Ministerstvo financí po projednání s legislativním odborem Ministerstva vnitra sděluje, že pokud obce po nabytí účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) rozhodnou o stanovení odlišného koeficientu podle příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitostí, jedná se o výkon samostatné působnosti obce, neboť zákon o dani z nemovitostí jednoznačně stanoví, že obce vydávají obecně závazné vyhlášky.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2001 schodek ve výši -34,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -29,9 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč. Výdaje státního rozpočtu na tento rok byly zvýšeny zákony o státních dluhopisových programech, a to zákonem č. 9/2001 Sb., kterým se zvyšují výdaje o 6,0 mld Kč určené ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, a zákonem č. 407/2000 (ve znění zákona č. 170/2001 Sb.), který zvyšuje výdaje SR o 4,1 mld Kč (s dopadem v roce 2001) s účelovým určením na náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000. Celkem tyto zákony zvyšují rozpočtové výdaje o 10,1 mld Kč a upravený rozpočtový schodek státního rozpočtu na -59,1 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 05. 2001

V měsíci květnu 2001 poklesl objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány o 654 mil. Kč a dosáhl celkové výše 100 mld. Kč. Z toho nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 činily 92,8 mld. Kč a nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992 dosáhly 7,2 mld. Kč.

Vydáno

Hodnocení vývoje inkasa veřejných rozpočtů za období od 31.5. 2000 do 31.5. 2001 zajišťovaných daňovou správou.

Celkové inkaso příjmů veřejných rozpočtů se za sledované období zvýšilo o 10 341 mil. Kč (tj. o 4,1%) a dosáhlo dle údajů ČNB k 31.5. 2001 objemu 259 652 mil. Kč. Tento údaj zahrnuje veškeré příjmy směrované do státního rozpočtu, místních rozpočtů a státního fondu dopravní infrastruktury. Z hlediska příjmů zajišťovaných daňovou správou došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku z pohledu celkového objemu k poklesu. Tento pokles je způsoben výrazným zvýšením dovozů, což potvrzuje objem DPH vybraný celními úřady (93 489 mil. Kč) s vykázaným nárůstem o 21 057 mil. Kč (index 129,1%). Tato daň je však podle pravidel zákona o DPH uplatněna jako daň na vstupu a ve většině případů vede k výslednému vrácení této daně finančními úřady jako nadměrný odpočet, což se projevilo v poklesu evidovaných příjmů na účtech finančních úřadech o částku 15 203 mil. Kč (index 171,1%). Přestože finanční úřady vykázaly záporné saldo, jejich podíl na výběru DPH v celkovém součtu inkasa DPH do státního rozpočtu za sledované období představuje nárůst o 5 854 mil. Kč (index 111,5%).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2001 schodek ve výši -28,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -15,3 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 04. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 30.4. 2001 dosáhl výše 100,7 mld. Kč. Z toho 93,2 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Tento vývoj se předpokládal v důsledku mimořádného vlivu vyúčtování daně z příjmů, jak je níže komentováno.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2001 schodek ve výši -16,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o 12,4 mld Kč. Státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 03. 2001

Proti minulému měsíci poklesl celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31.3. 2001 o 2,3 mld. Kč a dosáhl 99,2 mld. Kč. Z toho91,7 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ještě výraznější je tento pokles ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Podrobnější rozbor údajů ukazuje, že:

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 28. 02. 2001

V měsíci únoru nebyly zaznamenány ve vývoji daňových nedoplatků podstatné výkyvy. Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 28. 2. 2001 vzrostl proti minulému měsíci jen o 0,5 mdl. Kč a dosáhl výše 101,5 mld. Kč. V rozhodující míře se na této výši podílejí nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993 s objemem 93,7 mld. Kč. Nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992 dosáhly zhruba stejné výše jako v předchozím měsíci, tj. 7,8 mld. Kč. Porovnání s předchozím měsícem ukazuje, že mírně (o cca 0,5 mld. Kč) vzrostly nedoplatky na daních nové daňové soustavy. Nedoplatky na daních staré daňové soustavy opět mírně poklesly o 22 mil. Kč. Z dlouhodobějího pohledu lze hodnocení vývoje daňových nedoplatků v měsíci únoru hodnotit pozitivně, neboť pokračoval příznivý trend poklesu meziročního růstu nedoplatků na daních evidovaných územními finančními orgány. Ve srovnání se stavem k 29. 2. 2000 představuje meziroční nárůst daňových nedoplatků absolutně jen 763 mil. Kč (index II-2001/II-2000 = 1,01).

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 01. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31. 1. 2001 činí necelých 101,0 mld. Kč. Z toho 93,1 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,8 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ve srovnání s údaji vykázanými za rok 2000 (tj. údaji k 31. 12. 2000 vč. zúčtování dodatkového období) vzrostl objem daňových nedoplatků k 31. 1. 2001 celkem o 1,8 mld. Kč. Tento vývoj se očekával, neboť i v předcházejících letech byl v měsíci lednu ve srovnání se stavem ke konci roku zaznamenán celkový růst kumulované hodnoty daňových nedoplatků (např. v lednu 2000 o 3,7 mld. Kč). Na druhé straně z pohledu dlouhodobějšího hodnocení vývoje meziročního růstu daňových nedoplatků byl v uplynulém měsíci zaznamenán zcela jistě pozitivní obrat, neboť celková kumulovaná hodnota daňových nedoplatků poklesla v lednu 2001 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku téměř o 0,6 mld. Kč (index meziročního růstu = 0,99).

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 01. 2001

Z podrobnějšího rozboru údajů o vývoji daňových nedoplatků k 31.1.2001 a při porovnání s údaji za měsíc leden loňského roku vyplývá, že se územním finančním orgánům daří postupnými kroky naplňovat opatření přijatá ke zvýšení efektivnosti výběru daní a snižování daňových nedoplatků, což dokazuje následující:

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 30. 12. 2000

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 31. 12. 2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,2 mld. Kč.

Obdobně jako v průběhu roku 2000 pokračoval i v měsíci prosinci trend snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1999/1998 = 1,20; index růstu VI 2000/VI 1999 = 1,12; index XII 2000/XII 1999 = 1,01). V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků z 98,3 mld. Kč na 99,7 mld. Kč, tj. jen o 1,4 mld. Kč. Daňové nedoplatky tak meziročně vzrostly o pouhých 1,4 %.

K 31. 12. 2000 vykázaly územní finanční úřady v České republice celkem 99,7 mld. Kč splatných daňových nedoplatků. Z této částky připadalo 91,7 mld. Kč na daně nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993 a necelých 8 mld. Kč na daně staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992.

Vydáno

Cenový výměr MF č.02/2001

Ministerstvo financí vydalo s účinností od 24. ledna t.r. výměr MF č. 02/2001, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.

Ve vnitrostátní osobní železniční dopravě se oproti úpravě obsažené ve výměrech Ministerstva financí pro léta 1998 až 2001 rozšiřuje nárok důchodců na zvláštní jízdné vyplývající přímo z cenového rozhodnutí, tedy nárok zaručený, nezávisející na komerčním rozhodnutí dopravců. Tím se vyloučí i do budoucna možnost, že zrušení komerční slevy pro důchodce provozovatelem bude vydáváno za rozhodnutí Ministerstva financí. Ministerstvo financí znovu zdůrazňuje, že České dráhy v této souvislosti v posledních týdnech opakovaně dezinformovaly cestující veřejnost.

Důchodci budou mít nárok na zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného a to ve 2. vozové třídě všech vlaků. Při použití vlaků vyšší kvality (EuroCity, InterCity) se zvláštní jízdné nevztahuje na příplatek za vlak vyšší kvality a cestující důchodci jej ke zvláštnímu jízdnému hradí v plné výši tak, jako je tomu u ostatních cestujících s nárokem na zvláštní jízdné.

(Tisková zpráva z 23.1.2001)

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 30. 11. 2000

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 30.11.2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,3 mld. Kč.

Pokračoval trend postupného snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1999/1998 = 1,20; index růstu VI 2000/VI 1999 = 1,12; index XI 2000/XI 1999 = 1,06). V porovnání se stejným obdobím minulého roku sice vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků o 6,1 mld. Kč, avšak daňové nedoplatky meziročně vzrostly o pouhých 6,5 %.

K 30. listopadu 2000 dosáhly daňové nedoplatky v České republice výši 100,9 mld. Kč. Z této částky připadalo 92,2 mld. Kč na daně nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a8,7 mld. Kč na daně staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992.