Novinky

2003

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2003.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Prohlášení pro tisk - CZP

Dne 15. října 2003 se v budově Ministerstva financí uskutečnil slavnostní podpis Finančních memorand pro programy Phare 2003 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko, Česká republika - SRN a Česká republika –Polsko a Finanční memorandum pro Národní program Phare 2003 – část 2 – ekonomická a sociální soudržnost.

Vydáno

Francouzská státní správa podpoří Ministerstvo financí ČR a reformu systému státních financí

Dne 12. září 2003 Ministerstvo financí České republiky oficiálně zahájilo twinningový projekt v rámci programu Phare „Návrh a vytvoření státního finančního systému“. Cílem projektu je podpořit reformu státních financí a jejich řízení zavedením komplexního a integrovaného státního finančního systému, zvýšit účinnost a transparentnost procesu přípravy rozpočtu tak, aby se snížil rozpočtový deficit, a efektivně řídit zadlužení a hotovostní tok. Více na http://www.evropska-unie.cz 

Vydáno

Česká republika splatila své zahraniční dluhy v předstihu

Dne 16. září 2003 splatila ČR půjčky SAL (Structural Adjustment Loans), jejichž korunový objem by k tomuto dni činil 3,8 mld. Kč. Znamená to, že v současnosti nejsou součástí státního dluhu žádné výpůjčky v cizích měnách.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2003

Hospodaření státního rozpočtu za leden až květen 2003 skončilo schodkem ve výši -74,6 mld Kč, když podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 253,2 mld Kč a výdaje byly čerpány v objemu 327,7 mld Kč

Vydáno

Kontroly stánkového prodeje

Ministr financí, Bohuslav Sobotka, inicioval rozsáhlé kontrolní akce v oblasti stánkového prodeje ...

Vydáno

Kontrolní akce Přehrada

Ve čtvrtek 24. 4. 2003 v poledne začala a v pátek 25. 4. 2003 shodou okolností krátce před půlnocí skončila dosud největší kontrolní akce brněnských celníků, cizinecké policie a policie ČR pod názvem Přehrada.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1.čtvrtletí 2003

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Vydáno

Sdělení MF

Jestliže daňový subjekt uhradí v době od 1. dubna 2003 do 31. července 2003 nedoplatek, který je předmětem evidence na osobním daňovém účtu...

Vydáno

Odejmutí licence Pardubické Pojišťovně, a.s.

Společnost Pardubická Pojišťovna, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského čp. 383, IČ: 62242377, (dále jen "pojišťovna"), v návaznosti na schválený převod pojistných kmenů životních a neživotních pojištění na společnost IPB Pojišťovna, a.s.,

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2003

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Vydáno

Tisková zpráva k situaci Union banky

Realizace státní pomoci Union bance by vzhledem ke složitému procesu vyžadovala několik měsíců. Podle guvernéra ČNB nebylo toto řešení možné vzhledem k aktuální situaci banky.

Vydáno

Odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovny KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek - organizační složka pro Českou republiku, společnosti KRAVAG - SACH, Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs

Ministerstvo financí jako orgán dozoru v pojišťovnictví odejmulo společnosti KRAVAG - SACH, Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG povolení k provozování pojišťovací činnosti prostřednictvím její organizační složky pojišťovny KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek - organizační složka pro Českou republiku.

Vydáno

Sdělení MF

Dne 29.11.2002 proběhlo společné jednání zástupců Ministerstva financí a České národní banky s přímými účastníky aukcí státních dluhopisů k emisnímu kalendáři na rok 2003.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2002 schodek ve výši 32,3 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 576,4 mld Kč (83,5 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány v objemu 608,7 mld Kč (82,6 % schváleného rozpočtu).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2002 schodek ve výši -21,4 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku (-46,2 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -34,6 mld Kč.

Vydáno

Upozornění Ministerstva financí

Vzhledem k opakujícím se stížnostem nájemců bytů v domech postižených povodněmi Ministerstvo financí doporučuje bez odkladu vyjádřit sníženou kvalitu bytu v souladu s § 698 občanského zákoníku přiměřenou slevou nájemného.

Vydáno

Využití finanční pomoci EU pro nápravu povodňových škod

Na základě dosavadních jednání s Evropskou komisí i vnitřních jednání probíhajících v České republice se dá předpokládat, že ČR bude schopna maximálně využít nabídku pomoci Evropských společenství na odstraňování následků škod po povodních v rámci nástroje pomoci ISPA.

Vydáno

Daňe a povodeň

Informace Ministerstva financí k řešení některých problematických okruhů v daňové oblasti v souvislosti s povodněmi, které postihly Českou republiku v srpnu 2002

Vydáno

Informace

S ohledem na zájem veřejnosti o osvobození od správních poplatků za úkony prováděné v důsledku živelní pohromy v České republice, dáváme Vám ke zvážení uveřejnění následujícího textu v hromadných sdělovacích prostředcích.

Vydáno

Zajištění financování první etapy sanačních a rekultivačních prací v Ústeckém a Karlovarském kraji

Předseda Hospodářské a sociální rady kraje pan JUDr. Jiří Falbr se dne 12. června 2002 obrátil na ministra financí ve věci zajištění finančních prostředků pro první tranši ve výši 3 mld. Kč z privatizačních výnosů určených k řešení ekologických škod vzniklých těžební činností státních hnědouhelných podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Vydáno

Emisní kalendář státních dluhopisů na 3. čtvrtletní roku 2002

Ministerstvo financí pokračuje v roce 2002 ve vydávání tranší emisí státních dluhopisů nově emitovaných ve 2. pololetí roku 2001. Ministerstvo financí předpokládá v roce 2002 vydání střednědobých a dlouhodobých emisí státních dluhopisů v celoročním objemu 80 mld. Kč s rozmezím +/- 10 %.

Vydáno

Jednání prezidia FNM

Prezidium FNM se na dnešním zasedání zabývalo postupem výkonného výboru FNM při realizaci transakce vyplývající z usnesení vlády č. 477/2002.

Vydáno

Slavnostní podpis úvěrové smlouvy

V zasedací místnosti ministra financí se dne 28. května 2002 od 11 hodin uskuteční slavnostní podpis úvěrové smlouvy na projekt Prevence před povodněmi.

Vydáno

Jednání o hospodářské situaci ve Škodě Holding, a.s.

Dnešního dne se na Ministerstvu financí uskutečnilo jednání za přítomnosti ministra financí Jiřího Rusnoka, místopředsedy dozorčí rady České konsolidační agentury Josefa Hojdara, člena dozorčí rady České konsolidační agentury Vladimíra Doležala, zástupců poradce J.P.Morgan, předsedy odborů Václava Doskočila a místopředsedy odborů Michala Brůhy.

Vydáno

Sdělení Ministerstva financí

V poslední době je Ministerstvo financí zahlceno množstvím stížností týkajících se nájemních smluv a především nájemného z bytu.